Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje, relacje, autonomia - wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Aspekty kliniczne.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-73 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje, relacje, autonomia - wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Aspekty kliniczne.
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura uzupełniająca:

1. Stemplewska-Żakowicz K. (2011). Diagnoza psychologiczna: diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Tucholska S. (2009). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, wyd. 2, poprawione. Lublin: Wydawnictwo KUL.


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia z perspektywy osobowościowej i klinicznej. Zasadniczym celem zajęć w zakresie umiejętności jest przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania prezentowanych treści, które odnoszą się do roli kompetencji, relacji społecznych i autonomii. Na zajęciach przedstawione zostaną także wybrane narzędzia psychologiczne diagnozujące omawiane wymiary w różnych grupach osób.

Pełny opis:

1. Funkcjonowanie człowieka a kontekst wybranych teorii osobowościowych i klinicznych.

2. Kompetencje jako odzwierciedlanie poziomu wiedzy oraz potrzeb i umiejętności wpływu na przebieg zdarzeń, potrzeb wysiłku i innych odnoszących się do efektów podejmowanych działań w psychologii klinicznej.

3. Relacje jako odzwierciedlanie potrzeb i umiejętności kontaktowania się z ludźmi, troski o nich, potrzeb więzi społecznych z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości, przystosowania.

4. Autonomia jako odzwierciedlanie potrzeb i umiejętności działania w poczuciu wolności i swobody wyboru, zaufania do siebie, wychodzenia naprzeciw wyzwaniom, śmiałość poznawcza i zakres zainteresowań.

5. Proces diagnostyczny jako relacja społeczna, zachodząca w określonym czasie i tle. Pojęcie diagnozy osobowości.

6. Dobór adekwatnych do problemów psychologicznych narzędzi diagnostycznych. Przegląd różnych metod psychologicznych, zastosowanie i interpretacja: Listy Przymiotnikowej ACL, Testu wartości Rokeacha (SVR), Skali Poczucia Sensu Życia (PIL), Zmodyfikowanego Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (Z-KPJŻ), Testu Niedokończonych Zdań (RSIB).

7. Integrowanie danych empirycznych pochodzących z różnych źródeł i ich interpretacja w świetle teorii.

Literatura:

1. Brzozowski P. (1989). Skala wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha. W: R.Ł. Drwal (red.). Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej (s. 81–122). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2. Martowska K. (2012). Lista Przymiotnikowa ACL – Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrun, Jr. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

3. Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

5. Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

6. Życińska J., Januszek M. (2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka: analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne, 17 (1), 133–141.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

K_W03– Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę nt. specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych.

K_W07 – Posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

K_U06 – Potrafi dokonać poprawnej analizy cech osobowości i jej składników w różnych grupach aktywnych zawodowo dorosłych.

K_U09 – Potrafi zastosować plan badań uwzględniający kryteria kompetencji, relacji, autonomii oraz posiada praktyczne umiejętności niezbędne do przeprowadzenia podstawowej oceny ich poziomu.

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

K_K01 – Posiada kompetencje i pogłębioną świadomość na temat współczesnych nurtów badawczych w obrębie psychologii osobowości i społecznej.

K_K02 – jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą.

K_K03 – Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• zaliczenie pisemne

• obowiązkowe wykłady

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia.

B. Formy zaliczenia:

1. Pisemne zaliczenie z treści przedmiotu

C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mróz
Prowadzący grup: Barbara Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.