Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WAR004 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy – poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych treningu interpersonalnego. Wiedza dotycząca tworzenia programów treningów oraz oceny ich skuteczności.

- w zakresie umiejętności - umiejętność rozpoznawania swoich granic w kontakcie z różnymi osobami, własnego stylu nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, posługiwania się nowymi narzędziami komunikacji.

- w zakresie kompetencji - świadomości swoich mocnych stron w relacjach interpersonalnych, świadomość mechanizmów funkcjonowania w grupie

Pełny opis:

Treści programowe:

Rozwój umiejętności interpersonalnych - inicjowanie i podtrzymanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Proponowane są ćwiczenia, które pozwalają studentom poszerzyć samoświadomość – poznać swój potencjał i zrozumieć ograniczenia i braki:

• odkryć jakie przyjmują role w grupie

• rozwijać własną otwartość i zaufanie

• pracować nad rozwojem własnej wrażliwości i uważności

• zrozumieć własne nawyki i schematy zachowań

• zwiększać umiejętność porozumiewania się (werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć)

• nauczyć się pomocnych sposobów słuchania i odpowiadania

• nauczyć się akceptować siebie samego i innych ludzi

• dowiedzieć się, jak reagują na mnie ludzie

• nauczyć się przyjmować informację zwrotną o swoim zachowaniu

• eksperymentować z odwagą wyrażenia siebie

• lepiej komunikować swoje potrzeby

• nauczyć się konstruktywnej konfrontacji

• rozwijać zdolność do wpływania na innych.

Literatura:

Wykaz literatury*

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:)

Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Jedliński K. (2008).Trening interpersonalny. W.A.B.

Johnson, D.,(1992). Podaj dłoń. Warszawa: IPZ.

McKay, M. M. Davis, P. Faning (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: GWP.

Kirby A. (2016). Gry szkoleniowe - materiały dla trenerów.

Kossakowska M., Jarmuż S., Witkowski T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: ABC. Wolters Kluwer business.

Smółka P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków:

ABC. Wolters Kluwer business.

Zaborowski Z. (1997). Trening interpersonalny. Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W06, K_W04

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego funkcjonowaniu w wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich

Zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych poprzez zapoznanie się z założeniami i funkcjami treningu interpersonalnego.

Umiejętności K_U06; K_U07

Posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i psychologicznej pracy z grupą a także kierowania nią;

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne K_K01; K_K03

Jest gotowy do realizowania zadań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań w zakresie psychologii, angażuje się we współpracę (ma

świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań,

rozumie siebie i innych; jest otwarty na eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu interpersonalnego;

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści – ma świadomość w jaki sposób można kierować rozwojem własnych umiejętności psychospołecznych.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

Opracowanie własnego ćwiczenia warsztatowego

Obecność obowiązkowa

C. Podstawowe kryteria:

Ocena opracowanego przez studenta ćwiczenia warsztatowego oraz obecność obowiązkowa

Aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach wpływa na ocenę końcową

Praktyki zawodowe:

brak takich wymagań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.