Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychoonkologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK60-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychoonkologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

• Kübler-Ross E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Wydawnictwo: Media Rodzina.

• Mausch K. (2003). Wprowadzenie do psychoneuroimmunologii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

• De Walden-Gałuszko K. (red) (1994). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.


Skrócony opis:

Kurs skierowany do studentów psychologii, obejmujący w swoim zakresie podstawową wiedzę z funkcjonowania osób chorych onkologicznie oraz ich rodzin. W takcie kursu student zostanie zapoznany z metodami prazy z osobami chorymi onkologicznie oraz uwrażliwiony na potrzeby chorych i osób im bliskich.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

W zakresie wiedzy -poznanie i zrozumienie: podstawowych zadań psychoonkologii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauk, podstawowych pojęć, koncepcji wyjaśniających funkcjonowanie człowieka w trakcie procesu leczenia onkologicznego oraz zdrowienia, elementów diagnozy klinicznej oraz wybranych form pomocy psychologicznej pacjentowi choremu onkologicznie oraz jego rodzinie – rozumie wagę funkcjonowania chorego w wybranych relacjach oraz strukturach międzyludzkich.

W zakresie umiejętności -nabycie umiejętności krytycznej oceny modeli teoretycznych i praktycznych wykorzystywanych w psychoonkologii, umiejętność zastosowania narzędzi i interpretacji wyników badań w obrębie psychoonkologii oraz umiejętność prowadzenia rozmowy z chorym onkologicznie, obserwacji i diagnostyki.

W zakresie kompetencji - świadomość własnej wiedzy i umiejętności w poznanych obszarach oraz świadomość konieczności ciągłego rozwijania się; świadomość i odpowiedzialność w sytuacjach kontaktu z drugim człowiekiem.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć :

• Rogiewicz M. (red)(2015). Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Prak-tyczna.

• Dodziuk A. (2001). Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Psychologii Zdrowia.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• De Walden-Gałuszko K. (2000). U kresu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychoonkologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (naukami medycznymi); K_W02

• zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychoonkologii; ma uporządkowaną wiedzę o zdrowiu i chorobie, normie i patologii człowieka w wymiarze psychologicznym ; K_W04

• zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu norm etycznych i zawodowych w odniesieniu do pracy z osobami chorymi onkologicznie, ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę o celach i funkcjonowaniu organizacji i pracy zawodowej ; K_W05

• Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych) w kontekście psychoonkologii; K_W06

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychoonkologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych; K_U02

• posiada rozwinięte umiejętności badawcze i diagnostyczne: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, dobiera adekwatne metody i narzędzia; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie psychoonkologii; K_U04

• ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań; K_U05

• Posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej; K_U06

• Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie ; K_U07

Kompetencje społeczne (postawy)

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychoonkologii; angażuje się we współpracę; K_K01

• jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; K_K02

• Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści; K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest ustalana na podstawie liczby punków uzyskanych z testu:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.