Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca psychologa w placówce edukacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK62 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca psychologa w placówce edukacyjnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu praca psychologa w placówce edukacyjnej jest przygotowanie studetów do pracy w szkolnictwie

Pełny opis:

Treści realizowanych podczas zajęć:

1. Nauczyciel-psycholog – wady i zalety pracy w szkolnictwie

2. Charakterystyka okresu rozwojowego

3. Zadania psychologa w szkole – diagnoza, terapia, profilaktyka

4. Najczęstsze problemy pojawiające się w pracy psychologa w placówce edukacyjnej – zaburzenia nastroju, autoagresja, myśli i próby samobójcze, zaburzenia zachowania, agresja, nadużywanie substancji psychoaktywnych, wagary – unikanie obowiązków szkolnych, problemy z nauką, niepowodzenia edukacyjne

5. Praca z uczniem z niepełnosprawnością i z niedostosowaniem społecznym

6. Problemy w funkcjonowaniu rodziny

7. Współpraca z rodzicami, środowiskiem szkolnym i z instytucjami

8. Prowadzenie dokumentacji

Literatura:

Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyska i S-ka

Trempała J. (red)(2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Część 2 .Warszawa: PWN.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.

Ustawa „Karta Nauczyciela” z dnia 26.01.1982 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 .08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-giczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Efekty uczenia się:

- w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wymienić najważniejsze cechy rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji, znać podstawowe zadania psychologa szkolnego w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki, znać najważniejsze akty prawne regulujące pracę psychologa w szkolnictwie

- w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność przeprowadzenia diagnozy ucznia w wieku szkolnym, diagnozy systemu rodzinne-go, udzielania pomocy uczniom w formach dostosowanych do rozpoznanych potrzeb, zaplanować działania o charakterze profilaktycznym, prowadzić działania mające na celu wsparcie uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje: gotowość do realizowania zadań zawo-dowych, wrażliwość na potrzeby innego człowieka, wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym, umiejętność współpracy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność indywidualna

Praca w grupie

Projekt

Kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.