Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od dzieciństwa do starości - czyli przychodzi człowiek do psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK70 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Od dzieciństwa do starości - czyli przychodzi człowiek do psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do poprawnego wykorzystywania terminologii psychologicznej charakterystycznej dla psychologii rozwojowej, pogłębienie podstawowej wiedzy dotyczącej zadań rozwojowych człowieka w cyklu życia, pogłębienie podstawowej wiedzy o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach pomiędzy dorosłym i dzieckiem, pogłębienie wiedzy na temat struktur społecznych i instytucji życia społecznego, w których funkcjonują osoby dorosłe.

Pełny opis:

W rezultacie uczestnictwa w zajęciach student nabędzie wiedzę w zakresie przygotowania do poprawnego wykorzystywania terminologii psychologicznej charakterystycznej dla psychologii rozwojowej. Pogłębi podstawową wiedzę dotyczącą zadań rozwojowych człowieka w cyklu życia; pogłębi podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach pomiędzy dorosłym i dzieckiem; pogłębi wiedzę na temat struktur społecznych i instytucji życia społecznego, w których funkcjonują osoby dorosłe. Ponadto student nabędzie umiejętności kierowania się wiedzą na temat psychologicznych podstaw funkcjonowania dziecka i osoby dorosłej, praktycznego zilustrowania zdobytej wiedzy, interpretacji własnego zachowania z perspektywy rozwojowej oraz integrowania wiedzy do analizy i oceny zjawisk społecznych.

Literatura:

Albiński, R., Kleszczewska-Albińska, A. i Bedyńska, S. (2011). Geriatryczna Skala Depresji (GDS): trafność i rzetelność różnych wersji narzędzia – przegląd badań. Psychiatria Polska, 45 (4), 555-562.

Boyd, D. i Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Łoś, Z. (2010). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• wykazać się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

• wykazać się pogłębioną i uporządkowaną wiedzą na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii

• wykazać się pogłębioną wiedzą na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym

• wykazać znajomość teoretycznych podstaw działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• pogłębionego obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł

• sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową

• wypowiadania się w sposób klarowny, spójny i precyzyjny w mowie i na piśmie; posiadać umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii jak i innych dyscyplin naukowych

• pogłębionego prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii jak i innych dyscyplin naukowych

• generowania oryginalnych rozwiązań złożonych problemów psychologicznych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w określonych obszarach praktycznych, dobierania środków i metod pracy

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii, angażuje się we współpracę

• odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie zadań zaliczeniowych oddawanych w formie pisemnej w trakcie wskazanych przez prowadzącą zajęć:

o „ja oczami dziecka”

o „oferta pracy dla psychologa”

o „mowa pogrzebowa” – uwzględniająca dokonania rozwojowe, które spodziewasz się zrealizować do jesieni życia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.