Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3.1.KRK.12TX.MInf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody informatyki
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matematyka.wmfi.uni.opole.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pogłębienie, usystematyzowanie i podbudowanie teoretyczne wiedzy i umiejętności dotyczących istotnych zagadnień pojawiających się na styku matematyki i informatyki, ze szczególnym zogniskowaniem na świadome wykorzystanie metod informatycznych w warsztacie matematyka.

Pełny opis:

E1. Obliczenia. Dokładność a precyzja. Zaokrąglenia. Propagacja błędów. Poprawność numeryczna.

E2-5. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Rozwiązywanie równań algebraicznych. Interpolacja. Aproksymacja. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne. Rozwiązywanie zagadnień początkowych dla ODE. Rozwiązywanie zagadnień brzegowych dla PDE.

E6-9. Algorytmy i podstawowe zasady ich analizy. Techniki i struktury teorii algorytmów. Przegląd wybranych problemów t.a.: sortowanie, słowniki, struktury złożone, algorytmy tekstowe i grafowe. Specyficzne techniki informatyczne stosowane do rozwiązywania problemów wywodzących się z matematyki. NP-zupełność.

E10-11. Notacja i kody. Entropia. Kodowanie optymalne. Szyfrowanie. Złożoność informacyjna.

E12-13. Funkcje obliczalne. Efektywna obliczalność. Teza Churcha. Funkcje uniwersalne. Problem stopu. Problemy nierozstrzygalne.

E14-15. Pakiety matematyczne – podstawy teoretyczne, ograniczenia i możliwości. Matematyka obliczalna.

Literatura:

A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, Helion, 20xx.

L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, 200x.

Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, 20xx.

D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, 200x.

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 200x.

T. M. Cover, J. A. Thomas, Wiley, Elements of Information Theory, 199x.

N. Cutland, Computability. An Introduction to Recursive Function Theory, Cambridge Univeristy Press, 19xx.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student zna wybrane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia

student zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce

Umiejętności:

student rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych

student potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych

Kompetencje społeczne:

Widzi wartość w rozwijaniu swoich kompetencji w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące zrozumieniu danego tematu i samodzielnie wyszukiwać odpowiedzi w literaturze naukowej i zasobach internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podst. kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Na ogólnych zasadach określonych w programie kształcenia, a w szczególności

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną (wykład (W), konwersatorium (K) i laboratorium (L))

B. Formy zaliczenia

• (W) zaliczenie z oceną; na podstawie mini projektu/referatu

• (K) zaliczenie z oceną; ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za wystąpienia ustne/referaty;

• (L) zaliczenie z oceną: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie mini projektów

C. Podstawowe kryteria

• (W), (K) i (L) uzyskanie pozytywnej oceny końcowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)