Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium naukowe z psychologii religii i pastoralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.0.0.0.1.1060 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium naukowe z psychologii religii i pastoralnej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- w zakresie wiedzy - dostarczenie wiedzy z zakresu metodologii badań psychologicznych i pisanie pracy magisterskiej w obszarze psychologii religii i pastoralnej,

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności prowadzania badań z zakresu psychologii i ostatecznego przygotowania pracy magisterskiej w obszarze psychologii religii i pastoralnej,

- w zakresie kompetencji – nabycie zdolności samodzielnego prowadzenia badań psychologicznych i redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1) Prezentacja obszaru badawczego seminarium: religijność, duchowość, pastoralne aspekty życia religijnego, religia a osobowość, religia a zdrowie psychiczne,

2) Ogólne wiadomości z zakresu metodologii pisania pracy naukowej z psychologii religii i pastoralnej,

3) Sposób opracowywania danych statystycznych: tworzenie baz danych i kodowanie wyników,

4) Opracowywanie metod badań naukowych: metody kwestionariuszowe i eksperymentalne,

5) Etyczne wymogi prac naukowych z psychologii,

6) Procedura badań naukowych w psychologii religii i pastoralnej,

7) Interpretacja i dyskusja wyników badań.

8) Poznanie głównych metod badawczych psychologii religii i pastoralnej,

9) Specyfika badań w psychologii pastoralnej na tle teologii,

10) Analiza tekstów psychologii religii i pastoralnej.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Brzeziński J. (2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krok, D. (2009). Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO.

Zarzycka, B. (2017). Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje. Lublin: Wydawnictwo KUL.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Brudek, P., Steuden, S. (2015). Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. W: M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II (s. 15‒44). Lublin: Wydawnictwo KUL.

King B.M., Minium E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krok, D. (2016a). Sense of coherence mediates the relationship between the religious meaning system and coping styles in Polish older adults. Aging and Mental Health, 10(20), 1002‒1009.

Nowak S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

B. Literatura uzupełniająca

Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.

Krok, D. (2015). Religiousness, spirituality, and coping with stress among late adolescents: A meaning-making perspective. Journal of Adolescence, 45, 196‒203.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posiadać precyzyjną wiadomości na temat psychologii religii i pastoralnej, obejmującą terminologię, teorię i metodologię badań psychologicznych;

• Wykazać wiedzę z zakresu metodologii pisania pracy magisterskiej z psychologii religii i pastoralnej i jej głównych zasad badawczych;

• Zaprezentować wymagane pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, mieć świadomość możliwości prawnych wykorzystywania narzędzi psychologicznych, a także znać zasady i norm etyczne przeprowadzania badań psychologicznych.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Ostatecznego napisania i zredagowania pracy magisterskiej z psychologii religii i pastoralnej, przy jednoczesnej zdolności wypowiadania się w mowie i na piśmie na tematy prac badawczych w naukach społecznych;

• Zrozumieć własne pomysły i propozycje badawcze w perspektywie obecnych trendów i zasad badań psychologicznych,

• Wykorzystania warsztatu badawczego psychologii religii i pastoralnej,

• Zaprezentowania ustnego wystąpienie w języku polskim i/lub języku obcym dotyczącego napisanej pracy magisterskiej.

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada:

• Zdolność realizowania zadań zawodowych z zakresu psychologii religii i pastoralnej oraz charakteryzuje się obowiązkowością w indywidualnych i zespołowych działaniach psychologicznych;

• Umiejętności zaprezentowania aktualnych zasad badawczych w psychologii religii i pastoralnej;

• Wystarczające przygotowanie do pracy badawczej i zawodowej w zakresie psychologii religii i pastoralnej.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

Egzamin magisterski

B. Formy zaliczenia:

1. Seminarium: wykonanie pracy magisterskiej.

C. Podstawowe kryteria:

Ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

Ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

Ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.