Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium naukowe z psychologii rodziny i zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.0.0.0.1.1123 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium naukowe z psychologii rodziny i zdrowia
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest:

- w zakresie wiedzy - dostarczenie wiedzy z zakresu metodologii badań psychologicznych i pisanie pracy magisterskiej z psychologii rodziny i zdrowia,

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności prowadzania badań z zakresu psychologii rodziny i zdrowia oraz ostatecznego przygotowania pracy magisterskiej ,

- w zakresie kompetencji – nabycie zdolności samodzielnego prowadzenia badań psychologicznych w obszarze rodziny i zdrowia oraz redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1) Prezentacja obszaru badawczego seminarium: relacje rodzinne i zdrowie psychiczne, jakość życia w rodzinie, dobrostan psychiczny a relacje rodzinne, pozytywne emocje w rodzinie, zdrowie fizyczne a jakość życia małżonków.

2) Ogólne wiadomości z zakresu metodologii pisania pracy naukowej z psychologii rodziny i zdrowia,

3) Sposób opracowywania danych statystycznych: tworzenie baz danych i kodowanie wyników,

4) Opracowywanie metod badań naukowych: metody kwestionariuszowe i eksperymentalne,

5) Specyfika badań z zakresu psychologii rodziny i zdrowia,

6) Procedura badań naukowych w psychologii rodziny i zdrowia,

7) Interpretacja i dyskusja wyników badań,

8) Krytyczna analiza prac z obszaru psychologii rodziny i zdrowia,

9) Relacje między zdrowiem psychicznym a funkcjonowaniem członków rodziny,

10) Praktyczne implikacje badań dla sfery zdrowia i relacji rodzinnych.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Brzeziński J. (2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen, I. (2016). Kliniczna psychologia zdrowia. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (s. 517‒540). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janicka, I., Liberska, H. (red.) (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krok, P. Landwójtowicz (red.) (2010). Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne. Opole: Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskiego

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krok, D., Preis, A. (2016). Dopasowanie małżonków w zakresie inteligencji emocjonalnej a style ich komunikacji i dobrostan psychiczny. W: P. Landwójtowicz (red.), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny (s. 277‒301). Opole: Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskiego.

Nowak S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

B. Literatura uzupełniająca

Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.

Krok D. (2016). Marriage and psychological well-being: Examining the role of marital relations and communication styles among Polish couples. W: R. Bowers (erd.), Psychological Well-Being: Cultural Influences, Measurement Strategies and Health Implications (s. 157-174). New York: NOVA Publishers.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posiadać precyzyjną wiadomości na temat psychologii rodziny i zdrowia, obejmującą terminologię, teorię i metodologię badań psychologicznych;

• Wykazać wiedzę z zakresu metodologii pisania pracy magisterskiej z psychologii rodziny i zdrowia oraz jej głównych zasad badawczych;

• Zaprezentować wymagane pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, mieć świadomość możliwości prawnych wykorzystywania narzędzi psychologicznych, a także znać zasady i norm etyczne przeprowadzania badań psychologicznych.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Ostatecznego napisania i zredagowania pracy magisterskiej z psychologii rodziny i zdrowia, przy jednoczesnej zdolności wypowiadania się w mowie i na piśmie na tematy prac badawczych w naukach społecznych;

• Zrozumieć własne pomysły i propozycje badawcze w perspektywie obecnych trendów i zasad badawczych w obszarze zdrowia i rodziny,

• Wykorzystania psychologicznego warsztatu badawczego do analizy zachowań zdrowotnych oraz problematyki rodzinnej,

• Zaprezentowania ustnego wystąpienie w języku polskim i/lub języku obcym dotyczącego napisanej pracy magisterskiej.

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada:

• Zdolność realizowania zadań zawodowych z zakresu psychologii rodziny i zdrowia oraz charakteryzuje się obowiązkowością w indywidualnych i zespołowych działaniach;

• Rozstrzygania dylematów z obszarów psychologii rodziny i zdrowia, np. kwestie eutanazji, podejścia rodziny do cierpienia jej członków, choroba a odpowiedzialność rodziny;

• Zespół kompetencji w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego w rodzinie oraz działań profilaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia:

Egzamin magisterski

B. Formy zaliczenia:

Seminarium: wykonanie pracy magisterskiej.

C. Podstawowe kryteria:

Ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

Ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

Ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.