Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.2.2.0.1.002.c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zaznajomienie się z głównymi metodami badań psychologicznych oraz możliwościami ich wykorzystania w ramach pracy pedagogicznej. Ponadto, konwersatorium umożliwia poznanie zasad prowadzenia badań empirycznych w psychologii i ich aplikacji do życia społecznego. Wykorzystując metody warsztatowe i dyskusji zajęcia uczą, jak w sposób konstruktywny i obiektywny prowadzić rozmowy na tematy psychologiczne oraz jak rozwiązywać główne zagadnienia psychologii ogólnej. Znajomość podstawowych zasad i mechanizmów psychologicznych umożliwi głębsze i bardziej precyzyjne spojrzenie na człowieka i jego zachowanie, i w efekcie dostrzeżenie rzeczy trudno dostępnych naszej uwadze.

Pełny opis:

Problematyka ćwiczeń:

1) Metody badań psychologicznych;

2) Eksperyment psychologiczny;

3) Testy psychologiczne stosowane do pomiaru osobowości, inteligencji, rozwoju intelektualnego i społecznego człowieka, kompetencji szkolnych;

4) Struktura pisania prac psychologicznych;

5) Wykorzystanie psychologii ogólnej w pracy pedagogicznej;

6) Określanie cech osobowości dzieci i młodzieży w kontekście społecznym;

7) Inteligencja ‒ pojęcie, rodzaje, pomiar

8) Nerwice u dzieci i młodzieży;

9) Reakcje i zachowania agresywne związane z rozwojem społecznym;

10) Relacje osobowości i religijności;

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

CICCARELLI, S. K., WHITE, N., Psychologia, Poznań 2015.

ZIMBARDO P.G., GERRIG R. J., Psychologia i życie, Warszawa 2012;

STRELAU J., DOLIŃSKI D. (red.), Psychologia T. 1 i 2, Gdańsk 2008.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

BĄBEL P., SUCHOWIERSKA M., OSTASZEWSKI P., Analiza zachowania od A do Z, Gdańsk 2010;

BEDNAREK D., Zawód: psycholog, Warszawa 2016.

B. Literatura uzupełniająca

ALBERY I., DAVEY G., Complete Psychology, London 2007;

HORNOWSKA E., Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Warszawa 2007.

B. WOJCISZKE, Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat psycholo-gicznych podstaw; wykorzystuje posiadaną wiedzę w zakresie doboru źródeł oraz informacji, P7S_WG

2. Zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych, P7S_WG

3. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym, P7S_WG

Umiejętności

1. Student posiada umiejętność krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

P7S_UW

2. Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, P7S_UW, P7S_UK

3. Potrafi kreatywnie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej, P7S_UW, P7S_UK

Kompetencje społeczne (postawy)

1. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku społecznym; P7S_KK, P7S_KO

2. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z psychologią, poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara; TP7S_KK, P7S_KO

3. Potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne, P7S_KO, P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowania prezentacji na podany temat oraz pracy pisemnej.

• Ocena niedostateczna

Wiedza:

1. Student nie posiada uporządkowanej wiedzy na temat psychologicznych podstaw; nie wykorzystuje posia-danej wiedzy w zakresie doboru źródeł oraz informacji.

2. Student nie zna wybranych koncepcji człowieka oraz nie ma podstawowej wiedzy na temat rozwoju czło-wieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych.

3. Student nie zna podstawowych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania.

Umiejętności:

1. Student nie posiada umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student nie potrafi wykorzystywać pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii.

3. Student nie umie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student nie ma przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w śro-dowisku społecznym.

2. Student nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i etycznych związanych z psychologią.

3. Student nie potrafi prowadzić zindywidualizowanych działań psychologicznych.

• Ocena dostateczna

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw.

2. Student w podstawowym stopniu zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Student w podstawowym stopniu zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania.

Umiejętności:

1. Student posiada podstawowe umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student w podstawowym stopniu potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psycho-logii.

3. Student w podstawowym stopniu potrafi trafnie prezentować poglądy własnych i innych autorów w zakresie koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student w podstawowym stopniu jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

2. Student w podstawowym stopniu dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z psychologią.

3. Student w podstawowym stopniu potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne.

Ocena dobra

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę na temat psychologicznych podstaw życia.

2. Student zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym,

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii.

3. Student potrafi trafnie prezentować własnych i innych autorów poglądy, a także umie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

2. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z psychologią, oraz poszukuje opty-malnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara.

3. Student potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne.

• Ocena bardzo dobra

Wiedza:

1. Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw życia.

2. Student w zaawansowanym stopniu zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Student w zaawansowanym stopniu zna podstawowe teorie dotyczące wychowania i uczenia się.

Umiejętności:

1. Student posiada zaawansowane umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student w zaawansowanym stopniu potrafi wykorzystywać pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu psy-chologii.

3. Student w zaawansowanym stopniu potrafi trafnie prezentować poglądy własnych i innych autorów dotyczące koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student w zaawansowanym stopniu jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

2. Student w zaawansowanym stopniu dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z psychologią.

3. Student w zaawansowanym stopniu potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.