Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-4-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna 2
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali
Realizowany zdalnie

Wymagania:Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi technik optycznych, spektrochemicznych, elektrochemicznych i rozdzielczych. Zastosowanie tych technik do analizy fizykochemicznej w produktach leczniczych.

Pełny opis:

CHEMIA ANALITYCZNA 2

Kierunek FARMACJA

Wykład, semestr 2, 30 godzin

Laboratorium, semestr 2, 60 godzin

A. Problematyka wykładu

Wprowadzenie do tematyki wykładu, porównanie metod klasycznych i instrumentalnych, rozwój i podział metod instrumentalnych analizy oraz ich wykorzystanie. Metody optyczne: refraktometria, polarymetria, nefelo- i turbidymetria. Metody spektroskopowe, spektroskopia cząsteczkowa, magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektroskopia masowa (MS), spektroskopia atomowa (IAAS. Metody elektroanalityczne: potencjometria, polarografia, elektroliza i kulometria, konduktometria, miareczkowanie amperometryczne. Metody rozdzielcze: chromatografia, ekstrakcja, elektroforeza. Metody sprzężone i automatyzacja. Wstęp do obliczeń w analizie instrumentalnej.

B. Problematyka laboratorium

BHP pracy w laboratorium. Nauka ważenia, przygotowywania roztworów wzorcowych, miareczkowania i obsługi podstawowych urządzeń spotykanych w laboratorium analitycznym. A także, w zależności od przydzielonego ćwiczenia, poznanie specjalistycznej aparatury do analizy instrumentalnej. Wykonanie wybranych analiz korzystających z palety różnych technik instrumentalnych: potencjometria, pH-metria, woltametria, konduktometria, HPLC, elektroforeza kapilarna, spektrofotometria, nefelometria, refraktometria, polarymetria.

Literatura:

1. R. Kocjan „Chemia analityczna” t 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch „Podstawy chemii analitycznej” t 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2007.

3. P.J Haines, D. Kealey, „Krótkie wykłady Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

4. A. Czarny, B. Kawałek, A. Kolasa, P. Milart, B. rys, J. Wilamowski, „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej” Grupa Wydawnicza Adamantan, 2008. (Rozdział pierwszy - zasady BHP)

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student...

W_01 Zna i rozumie zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym (1.1.4);

W_02 Zna i rozumie podstawy teoretyczne i metodyczne technik spektroskopowych (UV-VIS, IR, NMR), elektrochemicznych, rozdzielczych (TLC, HPLC, CE) i spektrometrii mas oraz zasady funkcjonowania urządzeń stosowanych w tych technikach (P7S_WG, B.W12);

W_03 Zna i rozumie kryteria doboru metody analitycznej (P7S_WG, B.W12)

W_04 Zna i rozumie zasady walidacji metody analitycznej 9P7S_WG,

B.W13).

Umiejętności. Student...

Numer Efekt kształcenia (student, który zaliczył przedmiot, potrafi) Odniesienie

U_01 Potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz jakościowe z wykorzystaniem aparatury i na ich podstawie formułuje wnioski (P7S_UW, B.U7, B.U4);

U_02 Potrafi zaplanować i wykonać walidację metody analitycznej i oceniać wiarygodność wyniku analizy (P7S_UW; B.U6);

U_03 Prowadzi obserwacje i krytycznie ocenia wyniki badań naukowych (1.2.3, 1.2.4, 1.2.12);

U_04 Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz wskazaną w przydzielonych ćwiczeniach aparaturą do analizy instrumentalnej (P7S_UW,

B.U1);

U_05 Potrafi sporządzić sprawozdanie z wykonanych analiz i wykorzystywać narzędzia matematyczne, statystyczne i informatyczne do opracowywania, interpretacji i przedstawiania wyników analiz (P7S_UW, B.U11).

Potrafi przeprowadzać konduktometryczną analizę wody do celów farmaceutycznych (B.U5)

Kompetencje społeczne (postawy):

K_01 Formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji (1.3.8)

K_02 Wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole (1.3.3)

K_03 swiadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych (1.3.10)

K_04 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji (1.3.7)

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia

• wykład: egzamin pisemny

• laboratorium: zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

• wykład: egzamin pisemny

• laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru ze wejściówek, sprawdzianów oraz sprawozdań z wykonanych analiz.

C. Warunki zaliczenia przedmiotu:

• Wykład (egzamin):

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium.

Egzamin w formie pisemnej. Ocenę końcową ustala się na podstawie procentowej liczby uzyskanych punktów.

Oceny: dostateczny (3.0); dostateczny plus (3,5); dobry (4,0); dobry plus (4,5); bardzo dobry (5,0) otrzymują ci studenci, którzy uzyskali odpowiednio co najmniej 60, 73, 80, 86, 91% sumarycznej liczby punktów.

• Laboratorium (zaliczenie z oceną):

Wykonanie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowanie sprawozdań – uzyskanie pozytywnej oceny.

Zaliczenie teoretyczne ćwiczeń, zaliczenie pisemnych sprawdzianów w trakcie trwania semestru – uzyskanie pozytywnej oceny z każdego elementu. Ocenę końcową ustala się na podstawie procentowej liczby uzyskanych punktów.

Oceny: dostateczny (3.0); dostateczny plus (3,5); dobry (4,0); dobry plus (4,5); bardzo dobry (5,0) otrzymują ci studenci, którzy uzyskali odpowiednio co najmniej 60, 73, 80, 86, 91% sumarycznej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pokajewicz, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Katarzyna Pokajewicz, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Dyscyplina:

nauki chemiczne

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali
Realizowany zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pokajewicz, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Katarzyna Pokajewicz, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Dyscyplina:

nauki chemiczne

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali
Realizowany zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www6-1 (2024-04-02)