Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka dla anglistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-02-06-000019 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka dla anglistów
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności zaprojektowania, przeprowadzenia oraz zanalizowania badania empirycznego w programie STATISTICA.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie; Interfejs pakietu Statistica: zakładanie baz danych, rodzaje zmiennych i skal . Jak wykonać podstawowe operacje na zmiennych ( rangowanie obserwacji, selekcja przypadków, podział na podgrupy, operacje algebraiczne na zmiennych, przekodowywanie zmiennych, wpisywanie formuł)

2. Jak policzyć statystyki opisowe i przeprowadzić wizualizację danych (średnia arytmetyczna, mediana, moda, kwartyle, skośność, kurioza, wariancja, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, rozstęp, częstości, tworzenie podstawowych wykresów (histogram, wykres kołowy i słupkowy) . Testy normalności rozkładu.

3. Jak policzyć testy t (test t dla jednej próby; test t dla prób niezależnych, test t dla prób zależnych), założenia testów, obliczanie wyników, interpretacja). Jak policzyć nieparametryczne odpowiedniki testów t (test Manna- Whitneya, test Wilcoxona).

4. Jak policzyć korelacje(R-Pearsona, Ro – Spearmana).

5. Jak policzyć test X² .

8. Jak policzyć jednoczynnikową analizę wariancji w schemacie międzygrupowym oraz wewnątrzgrupowym [założenia, obliczanie wyników post hoc i analiza kontrastów, interpretacja, wizualizacja różnic]. Jak policzyć nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji w schemacie międzygrupowym oraz wewnątrzgrupowym (test Kruskala – Wallisa, test: Friedmana).

Literatura:

Wykorzystywana podczas zajęć i studiowana samodzielnie przez studenta:

Stanisz. A (2006) Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL (Tomy 1-3)

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (Internetowy podręcznik statystyki)

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Literatura uzupełniająca

Wieczorkowska G. Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar.

Nachmias Ch. F. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.

Efekty uczenia się:

Wiedza -w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• zdefiniować terminologię używaną w badaniach statystycznych

• zdefiniować główne modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych;

• rozumieć jak wiedza wynikająca z badań (zastosowania metodologii) pozwala wyjaśnić rzeczywistość społeczną w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• potrafi sformułować problem badawczy i hipotezy oraz zaprojektować i przeprowadzić oraz zanalizować badanie empiryczne;

• potrafi wykonać podstawowe analizy statystyczne w pakiecie STATISTICA

• posiada umiejętność dobrania grupy badawczej adekwatnej do problemu badawczego;

• potrafi opracować raport z przeprowadzonego badania (napisać pracę empiryczną);

Kompetencje społeczne - w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych, angażuje się we współpracę;

• pogłębioną świadomość swojej wiedzy na temat analizy statystycznej, jej możliwości oraz ograniczeń;

• ma świadomość w zakresie zasad etyki przeprowadzania i analizowania badań empirycznych,

• potrafi w sposób przedsiębiorczy zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

test praktyczny – wykonanie zadań statystycznych przy pomocy programu statystycznego Statistica

Kryteria:

oceny zostaną ustalone na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów, dostateczna plus powyżej 70%

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 80% punktów, dobra plus - powyżej 90%

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska 100% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.