Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychological internship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.2.D2.EP.AL.13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychological internship
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyka psychologiczna ma na celu uwrażliwienie i udoskonalenie podejścia psychologicznego jako ważnego elementu działalności edukacyjnej i wychowawczej.

Pełny opis:

Podczas praktyki psychologicznej studenci będą mieli możliwość obserwacji pracy psychologa, jak również zapoznanie się ze specyfiką ośrodka, metod wychowania jak i pomocy w środowisku szkolnym. Opiekę nad studentem sprawuje koordynator praktyk psychologicznych, zaś ze strony szkoły psycholog szkolny wskazany przez Dyrektora ośrodka a posiadający odpowiednie kwalifikacje. Psycholog szkolny dokonuje pisemnej oceny praktyki danego studenta i jego osobowości jako przyszłego nauczyciela. Po zakończeniu praktyk student przedstawia otrzymaną opinię koordynatorowi praktyk psychologicznych.

Literatura:

Literatura przewidziana dla przedmiotu General psychology oraz Psychology on particular educational stages.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę w zakresie:

(s-W-1) rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

(s-W-3) wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

(s-W-4) współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

(s-W-11) bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uzyskuje przygotowanie

Student posiada umiejętności:

(s-U-2) wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

(s-U-3) posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania różnorodnych sytuacji i problemów oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;

(s-U-6) komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

(s-U-10) animowania prac nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

W zakresie kompetencji społecznych student:

(s-K-1) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

(s-K-3) ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

(s-K-6) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie dostarczonej przez studentów dokumentacji odbytej praktyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.