Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Angielski język dyplomacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.5.D2.F.JOD.19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielski język dyplomacji
Jednostka: Instytut Slawistyki
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiazkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania służby dyplomatyczno-konsularnej, poznanie terminologii związanej z dyplomacją, a także rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych i kreowania wizerunku.

Pełny opis:

B. Problematyka konwersatorium

Protokół dyplomatyczny: zasady i reguły:

Diplomatic protocol: diplomatic protocol in Poland and in the EU, international culture, addressing others, introduction and titles, dress code, itd.

Pojęcia i terminologia dyplomacji:

Terms and concepts of diplomacy: glossary of diplomatic terms

Umiejętności dyplomatyczne:

Diplomacy skills and interpersonal interaction.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1.

1. C. Ikanowicz, J. Piekarski. Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004

2. Ann Marie Sabath. International Business Etiquette. Europe. New York 1999.

ABC of Diplomacy. Bern 2008.

3. Protocol for the Modern Diplomat [https://www.state.gov/documents/organization/176174.pdf]

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Charles W. Freeman. The Diplomat's Dictionary. Second edition 2010.

B. Literatura uzupełniająca

1. Dorothea Johnson. Modern Manners. Tools to Take You to the Top. Potter Style 2013.

Efekty kształcenia:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- rolę i znaczenie protokołu dyplomatycznego i komunikacji w dyplomacji (k-W-3)

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla językowej obsługi dyplomacji (k-W-8)

- rolę instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie (s-W-3)

- międzykulturowe relacje w dyplomacji (s-W-6)

Umiejętności

absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem dyplomatycznym i wykorzystywać w komunikacji słownictwo i terminologię dyplomatyczną (k-U-1) (k-U-2) (k-U-4)

- samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na angielski oraz z języka obcego na polski wybrane fragmenty tekstów dotyczących omawianej tematyki (k-U-12)

- dostrzec różnice w postrzeganiu życia przez przedstawicieli innych nacji i kultur (s-U-6)

Kompetencje społeczne (postawy)

absolwent jest gotów:

-do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:

1. przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

2. dbałości o dorobek i tradycje zawodu (k-K-3)

3. uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (k-K-4)

4. twórczej analizy nowych sytuacji i problemów i samodzielnego ich rozwiązania (s-K-2)

5. pracy w zespole, pełniąc w nim różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności

- organizacyjne z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (s-K-5)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

• przygotowanie prezentacji

• ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

C. Podstawowe kryteria

Prace kontrolne – 60 %

Prace domowe – 20%

Prezentacja – 20%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Poluszyński
Prowadzący grup: Bartosz Poluszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.