Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Angielski język dyplomacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.5.D2.F.JOD.19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielski język dyplomacji
Jednostka: Instytut Slawistyki
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiazkowe

Literatura uzupełniająca:

Przejdź do sekcji 'Literatura'

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania służby dyplomatyczno-konsularnej, poznanie terminologii związanej z dyplomacją, a także rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych i kreowania wizerunku.

Pełny opis:

Problematyka konwersatorium

Protokół dyplomatyczny: zasady i reguły:

- protokół dyplomatyczny w Polsce i w Unii Europejskiej

- kultura współpracy międzynarodowej

- sztuka zwracania się do innych osób

- przywitania, pożegnania i tytuły

- zasady dotyczące ubioru (dress code)

Pojęcia i terminologia dyplomacji: glosariusz terminologii dyplomatycznej

Praktyczne umiejętności dyplomatyczne i interakcja interpersonalna z zakresu języka i komunikacji

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1.

1. C. Ikanowicz, J. Piekarski. Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004

2. Ann Marie Sabath. International Business Etiquette. Europe. New York 1999.

ABC of Diplomacy. Bern 2008.

3. Protocol for the Modern Diplomat [https://www.state.gov/documents/organization/176174.pdf]

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Charles W. Freeman. The Diplomat's Dictionary. Second edition 2010.

B. Literatura uzupełniająca

1. Dorothea Johnson. Modern Manners. Tools to Take You to the Top. Potter Style 2013.

Efekty kształcenia:

I. Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- rolę i znaczenie protokołu dyplomatycznego i komunikacji w dyplomacji (k-W-3)

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla językowej obsługi dyplomacji (k-W-8)

- rolę instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie (s-W-3)

- międzykulturowe relacje w dyplomacji (s-W-6)

II. Umiejętności - absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem dyplomatycznym i wykorzystywać w komunikacji słownictwo i terminologię dyplomatyczną (k-U-1) (k-U-2) (k-U-4)

- samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na angielski oraz z języka obcego na polski wybrane fragmenty tekstów dotyczących omawianej tematyki (k-U-12)

- dostrzec różnice w postrzeganiu życia przez przedstawicieli innych nacji i kultur (s-U-6)

III. Kompetencje społeczne (postawy) - absolwent jest gotów do:

- wykonywania zadań organizacyjnych związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (s-K-5)

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:

1. przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

2. dbałości o dorobek i tradycje zawodu (k-K-3)

3. uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (k-K-4)

4. twórczej analizy nowych sytuacji i problemów i samodzielnego ich rozwiązania (s-K-2)

5. pracy w zespole, pełniąc w nim różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Metody i kryteria ewaluacji:

- prace kontrolne śródsemestralne: 60%

- test końcowy: 20%

- aktywność podczas zajęć: 10%

- frekwencja: 10% (min. 80% zajęć)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Poluszyński
Prowadzący grup: Bartosz Poluszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.