Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literary interpretations 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.35
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literary interpretations 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:

Introduction to literary studies

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

total number of ECTS: 3

1 ECTS – 30 hours: participation in classes,

2 ECTS – 45 hours: preparation (reading) + 15 hours: consultations


Skrócony opis:

Course description:

Throughout the course students will read a broad range of literary texts written in English in different genres and in different historical periods. They will learn to discuss them applying various interpretive tools used in the study of literature. Students will develop a deeper understanding of the notion of literature and its historical mutability; they will develop their interpretive skills, and hone their speaking and writing skills. They will become familiar with defining features of the most common literary genres.

Pełny opis:

Course objectives:

- developing analytical and interpretive skills of literary texts

- deepening knowledge of literary notions, trends, genres

- expanding understanding of English literature

---------------------

Course content:

Specific topics to be discussed:

1. The concept of literature

2. What makes a good reader

3. Literary genres: prose, poetry, and drama - main features

3. Narration, point of view, methods of characterization and setting in prose (class discussion of selected short stories )

4. Imagery in poetry (class discussion of selected poems )

5.Action, setting, and characters in drama (reading a selected play; class discussion)

--------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

presentation, discussion, reading of literary texts, analysis and interpretation of selected literary texts, written work, ICT tools/e-learning/MSTeams option if needed

Literatura:

Reading list:

Obligatory reading:

The Norton Anthology of English Literature

The Norton Anthology of American Literature

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory

Texts selected by the teacher (and available online)

Supplementary reading:

English Literature. An Anthology for Students. Ed. Krzysztof Fordoński

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PQR 2019

Knowledge

Student knows and understands:

1. main methods of analysis and interpretation of literary texts within English philology (k_W04/P6S_WG).

2. elements of academic discourse relating to the literary studies (k_W07/P6S_WG).

3. basic facts regarding the literature of English-speaking countries (k_W11/P6S_WG)

Skills

Student can:

4. use the literary terminology and take theoretical standpoints resulting from English studies (k_U01/P6S_UW)

5. recognize different types of literary texts in order to perform their critical analysis and assess their relevance and impact in cultural processes (k_U02/P6S_UW)

6. read English-language texts and prepare elaborate presentations relating to English literary studies using formal sources (k_U04/P6S_UK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

1) Informed participation in class discussion - 20 % of the final grade (outcome 1,2,3,4,5,6)

pluses for informed participation in discussions and exercises: 1-2 pluses 3,0; 3-4 pluses 3,5; 5-6 pluses 4,0; 7-8 pluses 4,5; 9 pluses and more 5,0.

2) Oral presentation on selected literary work - 25 % of the final grade (outcome 1,2,3,4,6)

Grading criteria

grades based on points; 3 aspects are taken into consideration: proper use of vocabulary and structures (including literary terms) 1-10 points; knowledge of the literary theme discussed in the presentation 1-10; the ability to engage the audience 1-10 points;

16-18 points – 3,0

19-21 points – 3,5

22-24 points – 4,0

25-27 points – 4,5

28-30 points – 5,0

3) Written final test - 55% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5)

Grading criteria

51-60% - 3,0

61-70% - 3,5

71-80% - 4,0

81-90% - 4,5

91-100% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Sławomir Kuźnicki
Prowadzący grup: Sławomir Kuźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)