Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGDOR-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

- w zakresie umiejętności

Ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej osób dorosłych i interpretacji uzyskiwanych wyników w świetle wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej

- w zakresie kompetencji

Kształtowanie gotowości do podejmowania indywidualnych i grupowych działań badawczych w zakresie diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu:

1. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy

2. Pomiar i testy w psychologii

3. Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

4. Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne

5. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

6. Wywiad i obserwacja kliniczna

7. Praktyka diagnostyczna a etyka

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K. i Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny (tomy 1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psycho-logicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Filipiak, M., Paluchowski, W., Zalewski, B. i Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wy-brane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

B. Literatura uzupełniająca

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-nalne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego na poziomie rozszerzonym

• Wykazywać się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą, obejmującą terminologię, teorie i metodologię

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

•Pogłębionego obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji, analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

• Diagnozowania wybranych cech i właściwości z wykorzystaniem wybranych technik i narzędzi diagnostycznych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Gotowość do realizowania zadań zespołowych, zaangażowanie we współpracę

• Gotowość do określania priorytetów, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem psychologa

• Gotowość do zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z pracą

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Kleszczewska-Albińska, Wiktoria Kubiec
Prowadzący grup: Wiktoria Kubiec, Magdalena Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego;

• znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce wybranych metod diagnozy psychologicznej;

• umiejętność interpretacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Treści programowe:

Ćwiczenie praktycznych umiejętności w:

1. posługiwaniu się wybranymi metodami diagnostycznymi,

2. prawidłowym obliczaniu i interpretowaniu danych,

3. prowadzeniu wywiadu i obserwacji psychologicznej

4. Konstruowaniu opinii/ diagnozy

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliń-ski (red.),

Psychologia. Gdańsk: GWP.

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Scholar

• Podręczniki do przerabianych testów

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Anastasi, A., Urbina, S. (1999) Testy Psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Kucharski, T., Gomuła, J. (1998) Wprowadzenie do kwestionariusza MMPI. Pracownia Psychologii Klinicznej I Rozwoju Osobowości.

Toruń

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe

Scholar

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicz-nych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Suchańska, A.(2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

• Podręczniki do przerabianych testów

B. Literatura uzupełniająca

• Paluchowski W. (2001) Diagnoza Psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

• Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia - standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i

Profesjonalne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka, Magdalena Raszka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka, Magdalena Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.