Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGDZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna dziecka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i Hornowska, E. (red) (1998). Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Kleszczewska-Albińska, A. (2019). Zaniedbania emocjonlane dziecka w wieku przedszkolnym – przegląd teoretyczny. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 18, 104-130.

Kleszczewska-Albińska, A. (2020). Poznawczo-behawioralne programy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z wymagają-cymi wsparcia adolescentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD L1) – przegląd piśmiennictwa. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20, 61-65.

Kleszczewska-Albińska, A. i Albiński, R. (2009). Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach. Psychologia Jakości Życia, 8, 83-100.

Szustrowa, T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Zazzo, R. (1974). Metody psychologicznego badania dziecka. Warszawa: PZWL.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej dziecka

- w zakresie umiejętności

ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej dzieci i interpretacji uzyskiwanych wyników w świetle wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej

- w zakresie kompetencji

kształtowanie gotowości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie diagnozy psychologicznej dziecka; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy

2. Profesjonalne kompetencje diagnostyczne

3. Diagnoza psychologiczna dziecka

4. Dziecko jako osoba badana – prawa i obowiązki

5. Wybrane techniki diagnostyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi

6. Prognozowanie diagnostyczne

7. Wnioskowanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy – notatki, opinie, orzeczenia

B. Problematyka ćwiczeń

Omówione zostaną podstawowe problemy etyczne i społeczne dotyczące diagnozy dziecka oraz uwarunkowania procesu diagnostycznego. Omawiane i ćwiczone będą wybrane techniki badania diagnostycznego dzieci :

- metody badania dojrzałości szkolnej

- swobodne techniki diagnostyczne,

- skale inteligencji

- techniki do oceny lateralizacji czynności ruchowych, integracji percepcyjno – motorycznej

- techniki projekcyjne

- testy neuropsychologiczne

- narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Paluchowski W.J. (2007); Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Warszawa, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne

• Stemplewska – Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gdańsk, GWP

• Obowiązują również podręczniki do badań omawianych w programie technik.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Jarosz E., Wysoka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna, Warszawa WA Żak

• Podręczniki do poszczególnych testów. Pracownia Testów Psychologicznych, PTP, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

• Anastasi A., Urbina S. (1999); Testy psychologiczne, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Brzeziński J., Hornowska E. red (1998); Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Juczyński Z. (2001); Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Rembowski J. (1986); Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Sęk H. red (2006); Psychologia kliniczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Strelau J. red (2000); Psychologia podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP.

• Suchańska A., (2007); Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

• Szustrowa T. (1991); Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja, Warszawa, Wydawnictwa UW.

• Frydrychowicz, Koźniewska, Sobolewska, Zwierzyńska (1998); Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Przewodnik metodyczny, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN.

• Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo- zawodowym (1980) Warszawa PWN.

• Zazzo R., (1974); metody psychologicznego badania dziecka, Warszawa PZWL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna terminologię używaną w diagnozie psychologicznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej diagnozy dziecka i jego środowiska (zna główne modele diagnostyczne, strategie i metody badań);

- ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju psychofizycznego dziecka w kontekście więzi rodzinnych oraz środowiska;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do typowych narzędzi wykorzystywanych w diagnozie psychologicznej dziecka oraz posiada wiedzę na temat etyki zawodu psychologa.

Umiejętności

- posiada umiejętność diagnozy psychologicznej wyrażanej ustnie i pisemnie w oparciu o odpowiednio dobrane metody, narzędzia i środki badawcze do specyfiki rozwoju dziecka obserwację, wywiad i rozmowę psychologiczną oraz właściwy dobór metod i narzędzi diagnostycznych

- potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarnie, wiedzę teoretyczną do analizy złożonych problemów dotyczących psychospołecznego funkcjonowania dziecka a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

Kompetencje społeczne (postawy)

- ma świadomość poziomu swoich kompetencji diagnostycznych oraz ograniczeń w tym zakresie. Rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia umiejętności jak i pogłębiania wiedzy

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym

- odznacza się dojrzałością i w sposób profesjonalny przestrzega zasad etyki zawodowej; oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Kleszczewska-Albińska, Agnieszka Malinowska
Prowadzący grup: Angelika Kleszczewska-Albińska, Agnieszka Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej dziecka

- w zakresie umiejętności

ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej dzieci i interpretacji uzyskiwanych wyników w świetle wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej

- w zakresie kompetencji

kształtowanie gotowości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie diagnozy psychologicznej dziecka; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy

2. Profesjonalne kompetencje diagnostyczne

3. Diagnoza psychologiczna dziecka

4. Dziecko jako osoba badana – prawa i obowiązki

5. Wybrane techniki diagnostyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi

6. Prognozowanie diagnostyczne

7. Wnioskowanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy – notatki, opinie, orzeczenia

Problematyka ćwiczeń

Omówione zostaną podstawowe problemy etyczne i społeczne dotyczące diagnozy dziecka oraz uwarunkowania procesu diagnostycznego. Omawiane i ćwiczone będą wybrane techniki badania diagnostycznego dzieci :

- metody badania dojrzałości szkolnej

- swobodne techniki diagnostyczne,

- skale inteligencji

- techniki do oceny lateralizacji czynności ruchowych, integracji percepcyjno – motorycznej

- techniki projekcyjne

- testy neuropsychologiczne

- narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.

Stemplewska – Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Podręczniki do poszczególnych testów. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i Hornowska, E. (red) (1998). Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Kleszczewska-Albińska, A. (2019). Zaniedbania emocjonlane dziecka w wieku przedszkolnym – przegląd teoretyczny. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 18, 104-130.

Kleszczewska-Albińska, A. (2020). Poznawczo-behawioralne programy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z wymagają-cymi wsparcia adolescentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD L1) – przegląd piśmiennictwa. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20, 61-65.

Kleszczewska-Albińska, A. i Albiński, R. (2009). Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach. Psychologia Jakości Życia, 8, 83-100.

Szustrowa, T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Zazzo, R. (1974). Metody psychologicznego badania dziecka. Warszawa: PZWL.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kalus
Prowadzący grup: Alicja Kalus, Wiktoria Kubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.