Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGSZKOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Mieszany: realizowany zdalnie i w sali
Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

Aronson, E. (1995). Człowiek -istota społeczna. Warszawa: PWN.

Cialdini, R.B. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Dymkowski, M. (1996). Samowiedza w okowach przywdziewanych masek. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Kenrick T., Steven N. Cialdini R.(2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Leary, M.R. (1999). Wywieranie wrażenia na innych: O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

Leary M., Kowalski R.(2001).Lęk społeczny. Gdańsk: GWP.

Miller R. S.(1999). Niepewność i zakłopotanie. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi, Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.


Skrócony opis:

Celem jest rozwinięcie umiejętności zastosowania badań naukowych i przeglądu literatury w procesie diagnozy potrzeb szkoleniowych różnych grup społecznych / pracowników / organizacji. W ramach przedmiotu studenci będą mieli szansę wykonać własną diagnozę potrzeb w oparciu o problem społeczny / organizację i wykonać całościowy proces pracy nad projektem, co będzie podległo ocenie prowadzącego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas wykładu:

1. Czym warsztaty psychologiczne, szkolenia, treningi i kto może je prowadzić

2. Charakterystyka grupy docelowej a diagnoza potrzeb szkoleniowych

3. Jak opracować wskaźniki do oceny potrzeb szkoleniowych

4. Analiza teoretyczna dostępnej literatury (badania, narzędzia, bazy danych)

5. Metody ilościowe w ewaluacji szkoleń

6. Metody jakościowe w ewaluacji szkoleń

7. Etyczne zagadnienia związane ze szkoleniami

Literatura:

Cenin, M. (1993). Trening psychologiczny: analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadaniowych (No. 1498). Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jedliński, K. (2008). Trening interpersonalny. Virtualo.

Zaborowski, Z. (1997). Trening interpersonalny: podstawy teoretyczne: procesy, techniki. Wydaw. Naukowe" Scholar".

Mellibruda, J. (1988). Program treningu interpersonalnego dla nauczycieli. Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów psychologia.

Odniesienie do PRK

WIEDZA

K_W07 Posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kultu-rową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06 Posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psycholo-gicznej i psychologicznej pracy z grupą a także kierowania nią;

P7S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność, po-dejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

P7S_KO

Efekty kształcenia Sposoby weryfikacji Odniesienie do kierunkowych efektów

kształcenia

Efekty kształcenia

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powi-nien być w stanie:

zna i definiuje terminologię i pojęcia używane w definiowaniu własnych emocji, procesów psy-chicznych

• dyskusja, zadania domowe K_W07

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powi-nien potrafić/mieć umiejętność:

nazywania, wyrażania i komunikowania emocji, formułowania komunikatów interpersonalnych • praktyczne zadania pod-czas zajęć K_U06

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

potrafi w praktyce korzystać z umiejętności spo-łecznych

• ocena realizacji zadań prak-tycznych podczas zajęć K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

• Zaliczenie z oceną

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia.

B. Formy zaliczenia:

• Oddanie w terminie pracy zaliczeniowej polegającej na wykonaniu w grupie diagnozy potrzeb szkoleniowych i opisanie pracy w raporcie.

• Prezentacja cząstkowych efektów

• Aktywność na zajęciach

• Praca w podgrupach

C. Podstawowe kryteria:

• Aktywność na zajęciach, praca w zespole.

• Wykonanie pracy zaliczeniowej poświęconej diagnozie potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy docelowej.

• Studenci posługują się metodami ilościowymi, jakościowymi, przeglądem teoretycznym bądź mieszanymi. Raport opracowany jest wg standardów APA.

• Prawidłowo posługują się metodami badawczymi

• Odpowiednio interpretują wnioski z badań / przeglądu literatury.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Zdybek
Prowadzący grup: Przemysław Zdybek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.