Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konteksty pomocy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-KONTEKST-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konteksty pomocy psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Grzesiuk, L. (red.) (2000). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnymi metodami pracy psychologa w obszarze pomocy psychologicznej. Dyskutowane są praca indywidualna, grupowa oraz zagadnienia powiązane z superwizją.

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu istoty i metod pomocy psychologicznej, dostarczenie wiedzy z zakresu rodzajów pomocy psychologicznej, czynników warunkujących profesjonalną pomoc psychologiczną

- w zakresie umiejętności

ukształtowanie u studenta umiejętności korzystania z technik pomocy psychologicznej, adekwatnego wyboru strategii pomocy psychologicznej, pracy z podstawowymi mechanizmami oporu do zmian funkcjonalnych

- w zakresie kompetencji

kształtowanie wrażliwości na złożoność i wieloaspektowość kontaktu terapeutycznego; uwrażliwienie na budowanie relacji terapeutycznej; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Problematyka zajęć:

1. Ustalenie kontaktu terapeutycznego z pacjentem.

2. Sytuacje trudne w kontakcie z pacjentem.

3. Praca nad kontaktem z pacjentem zaburzonym psychicznie i chorym psychicznie.

4. Zrozumienie problemu pacjenta.

5. Konceptualizacja poznawcza problemu pacjenta.

6. Model poznawczy pacjenta. Myśli automatyczne, przekonania, postawy i zasady pacjenta.

7. Rozpoznawanie myśli automatycznych.

8. Praca z pacjentem nad rozpoznawaniem myśli automatycznych. Ujawnianie myśli automatycznych.

9. Rozpoznawanie sytuacji problemowych przez pacjenta. Odróżnianie myśli automatycznych od interpretacji.

10. Rozpoznawanie emocji pacjenta. Odróżnianie myśli automatycznych od emocji. Rozróżnianie emocji. Trudności w szacowaniu nasilenia emocji. Pomoc psychologiczna i jej formy.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

wykorzystywana podczas zajęć

Santorski, J. (1993). ABC pomocy psychologicznej. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

Padesky, C.A., Greenberg, D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

studiowana samodzielnie przez studenta

Czabała, J. C. (2008). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kotller, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Grzesiuk, L. (red.) (2000). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN.

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu sytuacji pomocowych i kryzysowych na poziomie rozszerzonym

• Posługiwać się wiedzą teoretyczną w obszarze działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii

• Wykazywać się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu źródeł zaburzeń, dysfunkcji wymagających udzielenia pomocy psychologicznej

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Pogłębionego obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji, analizowania motywów i wzorów zachowań osób potrzebujących pomocy psychologicznej

• Diagnozowania wybranych cech i właściwości z wykorzystaniem wybranych technik

• Prowadzenia rozmowy z osobą poszukującą/ potrzebującą pomocy psychologicznej

W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Gotowość do realizowania zadań zespołowych, zaangażowanie we współpracę

• Gotowość do określania priorytetów, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem psychologa

• Gotowość do zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z pracą

Metody i kryteria oceniania:

• kolokwium

• praca własna studenta na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Monika Stawiarska-Lietzau
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a94f283895be64582b6b390fe024de52f%40thread.tacv2/conversations?groupId=eaa174f4-de90-4fbc-9077-a4792b71ae0e&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

− w zakresie wiedzy celem kursu jest gruntowne poznanie istoty i metod pomocy psychologicznej, dostarczenie wiedzy z zakresu rodzajów pomocy psychologicznej, czynników warunkujących profesjonalną pomoc psychologiczną

− w zakresie umiejętności wykształcenie umiejętności korzystania z technik pomocy psychologicznej, adekwatnego wyboru danej strategii pomocy psychologicznej do danej sytuacji kryzysowej, pracy z podstawowymi mechanizmami oporu do zmian funkcjonalnych

− w zakresie kompetencji uwrażliwienie na złożoność i wieloaspektowość kontaktu terapeutycznego, uświadomienie konieczności niesienia pomocy w sposób poprawny etycznie i profesjonalny, uwrażliwienie na budowanie relacji terapeutycznej

Pełny opis:

W trakcie zajęć realizowane będą następujące tematy:

Cele i konteksty pomocy psychologicznej

Podstawowe umiejętności udzielania pomocy psychologicznej – budowanie relacji terapeutycznej, czynniki ułatwiające i utrudniające relację z klientem

Charakterystyka wybranych form pomocy psychologicznej

Sytuacje trudne w kontakcie z klientem

Ustalenie kontraktu z klientem

Zrozumienie problemu pacjenta i konceptualizacja poznawcza problemu

Przykładowe techniki terapeutyczne

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Santorski, J. (1993). ABC pomocy psychologicznej. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Santorski, J. (1993). ABC pomocy psychologicznej. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Czabała, J. C. (2008). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

A. Literatura uzupełniająca

Badura Madej W., Dobrzyńska Mesterhazy A.(2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

Feltham, C., Horton, I. (2013). Psychoterapia i poradnictwo.T. 1 i 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Greenstone J.L., Leviton S.C. (2004). Interwencja kryzysowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Hayes J., Gelso Ch. (2008). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Kotller J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.