Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PROSEMA-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: uzyskanie wiedzy z zakresu realizowanego tematu pracy i zasad pisania pracy na stopień mgr.

- w zakresie umiejętności : ukształtowanie umiejętności analizy i syntezy testów naukowych oraz umiejętności projektowania badań własnych

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na etykę prowadzenia badań w psychologii, prawa autorskie i plagiat.

Pełny opis:

Problematyka seminarium:

1. Wybór tematyki pracy w obszarze zainteresowań badawczych i kompetencji promotora

2. Analiza i synteza literatury– teoretyczne podstawy modelu badawczego

3. Formułowanie problemu badawczego i budowa modelu relacji między zmiennymi

4. Standardy redakcji tekstów naukowych wg APA

Metody dydaktyczne

• sprawdzanie krytycznego rozumienia tekstu

• rozwiązywanie zadań problemowych

• polemiki w małych grupach na forum całej grupy

• elementy wykładu

• indywidualne projekty

Literatura:

. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Ad.1.

W zależności od wybranego tematu pracy do samodzielnego studiowana przez studenta

Ad.2

Brzeziński J., (2010) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. E-book

A.3. .

Harasimczuk J., Cieciuch J, (2012) Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim

na podstawie reguł APA Wydawnictwo Liberi Libri

Efekty uczenia się:

WIEDZA

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

Znać terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

Mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

Znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych,

Mieć rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

Sposoby weryfikacji:

• Przedstawienie pisemne projektu badawczego

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_W01

K_W02

K_W05

K_W06

UMIEJĘTNOŚCI

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

Sposoby weryfikacji:

• Dyskusja

• Udział w zajęciach

• Prezentacja multimedialna

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

rozumie potrzebę dalszego rozwoju

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Sposoby weryfikacji:

• Dyskusja

• Obserwacja

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_K02

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

A.Sposób zaliczenia:

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

Semestr I:

Pisemna prezentacja tematyki pracy i opracowanie spisu literatury

Semestr II

Pisemna prezentacja teoretycznych podstaw dla planowanego modelu badawczego

Prezentacja pisemna modelu i metodologii badań własnych

C. Podstawowe kryteria:

• ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej

• Semestr 1: Student nie może uzyskać oceny pozytywnej, jeśli nie przedstawi wstępnego tematu pracy oraz pisemnego spisu literatury (składającego się z minimum 20 pozycji)

• Semestr 2: Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest wybranie modelu teoretycznego, będącego podstawą do badań empirycznych i zbudowanie wstępnego modelu uzasadnionych relacji miedzy zmiennymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machnik-Czerwik, Monika Stawiarska-Lietzau, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Anna Machnik-Czerwik, Monika Stawiarska-Lietzau, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dymecka, Katarzyna Skałacka, Barbara Zmaczyńska-Witek
Prowadzący grup: Joanna Dymecka, Katarzyna Skałacka, Barbara Zmaczyńska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.