Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia procesów poznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSPROC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia procesów poznawczych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, struktur i funkcji procesów poznawczych,

zapoznanie z istotą poznawczego funkcjonowania człowieka i aktywności poznawczej oraz z charakterystyką rodzajów procesów poznawczych, poszerzenie tradycyjnej wiedzy na temat ludzkiego poznania o najnowsze tendencje i osiągnięcia badawcze.

Pełny opis:

Treści realizowanych podczas zajęć:

1. Wprowadzenie do psychologii procesów poznawczych

2. Historia badań nad poznaniem

3. Spostrzeganie

4. Uwaga

5. Pamięć i procesy pamięciowe

6. Pamięć autobiograficzna

7. Wyobraźnia

8. Pojęcia

9. Myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów

10. Podejmowanie decyzji

11. Funkcje wykonawcze

12. Język, mowa i komunikacja

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Strelau J., Doliński D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne

B. Literatura uzupełniająca:

Berko Gleason J., Ratner N.B. (2005) Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.

Chlewiński Z. (red.). (1999). Modele umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chlewiński Z. (red.). (2007). Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne.

Eysenck H., Eysenck M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Gdańsk:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pinker S. (2002) Jak działa umysł. Warszawa: KiW.

Klawiter A. (red.). (2008). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość. Tom 1.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klawiter A. (red.). (2009). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. Tom 2.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student zna najważniejsze pojęcia z zakresu psychologii procesów poznawczych, zna podstawowe mechanizmy procesów poznawczych, ma wiedzę na temat teorii psychologicznych podstawowych czynności poznawczych i procesów komunikacyjnych,

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność posługiwania się terminologią, pojęciami i teoriami, które są specyficzne dla psychologii procesów poznawczych, posiada umiejętność analizy zmiennych psychologicznych i wskaźników zmian w przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych, umiejętność zastosowania przyswojonej wiedzy w toku opanowywania innych dziedzin psychologii

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje: umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, jest otwarty na nowe tendencje we współczesnej nauce

Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom charakterystyki i przebiegu procesów poznawczych u człowieka, czynników wpływających na ich przebieg oraz zależności między procesami poznawczymi a funkcjonowaniem człowieka.

- w zakresie wiedzy: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii procesów poznawczych, przekazanie wiedzy na temat struktur, funkcji i przebiegu procesów poznawczych oraz ich zaburzeń

- w zakresie umiejętności: nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu psychologii procesów poznawczych, rozumienia właściwości i przebiegu procesów poznawczych u człowieka oraz analizy zmiennych psychologicznych i wskaźników zmian w ich przebiegu

- w zakresie kompetencji: gotowość do podejmowania wysiłku związanego z rozwiązywaniem problemów intelektualnych i rozwój krytycyzmu wobec analizowanych treści

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu:

1. Wprowadzenie do psychologii procesów poznawczych. Rozwój psychologii poznawczej i nowe kierunki badań. Metody badań nad poznaniem.

2. Uwaga i świadomość. Kontrola poznawcza

3. Percepcja: wrażenia zmysłowe, podstawowe prawa psychofizyki, teoria detekcji sygnałów. Charakterystyka procesu spostrzegania: spostrzeganie jako proces oddolny i odgórny. Teorie percepcji.

4. Pamięć: rodzaje i funkcje pamięci. Systemy pamięci – sensoryczna, krótkotrwała, robocza, długotrwała. Systemy pamięci trwałej – semantyczna, epizodyczna, proceduralna.

5. Pamięć: charakterystyka czynności pamięciowych – zapamiętywanie, przechowywanie, przypominanie. Strategie pa-mięciowe.

6. Pamięć autobiograficzna

7. Podstawowe reprezentacje poznawcze – wyobrażenia i wyobraźnia

8. Podstawowe reprezentacje poznawcze –pojęcia i schematy

9. Podstawowe reprezentacje poznawcze – wiedza

10. Złożone procesy poznawcze: myślenie i rozumowanie

11. Złożone procesy poznawcze: rozwiązywanie problemów

12. Złożone procesy poznawcze: wydawanie sądów i podejmowanie decyzji

13. Język i mowa

B. Problematyka ćw./lab./kon./sem.:

1. Wprowadzenie do psychologii poznawczej. Zajęcia organizacyjne.

2. Uwaga i świadomość – rozwój uwagi, różnice indywidualne w uwadze

3. Percepcja – wrażenia zmysłowe, wrażliwość i czułość; analiza procesu spostrzegania, prawa spostrzegania.

4. Pamięć – strategie pamięciowe i mnemotechniki; pamięć odtwórcza czy twórcza? Zawodność pamięci.

5. Pamięć autobiograficzna

6. Wyobrażenia i wyobraźnia a inne procesy psychiczne. Wyobraźnia w twórczości.

7. Pojęcia i schematy – schematy poznawcze, przekonania i skrypty w doświadczeniu indywidualnym

8. Organizacja i nabywanie wiedzy

9. Myślenie i rozumowanie

10. Psychologiczne uwarunkowania rozwiązywania problemów

11. Psychologiczne uwarunkowania wydawania sądów i podejmowania decyzji

12. Język i mowa – rozwój mowy i przyswajanie języka, zaburzenia mowy

13. Zaliczenie

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Nęcka, Orzechowski i Szymura (2013). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Strelau J., (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Strelau J., (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

C. Literatura uzupełniająca

Eysenck H., Eysenck M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Gdańsk: Gdań-skie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina

Klawiter A. (red.). (2008). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość. Tom 1. Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klawiter A. (red.). (2009). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pinker S. (2002) Jak działa umysł. Warszawa: KiW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska, Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.