Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-SEMMGR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Liczba punktów ECTS: 4

udział w zajęciach laboratorium: 30h

przygotowanie do zajęć laboratorium:35h

zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 32h

udział w konsultacjach bezpośrednich lub internetowych z nauczycielem: 2h

Suma 100 h = 4 ECTS

Wymagania wstępne: Znać zasady edycji tekstu, zapisów bibliograficznych oraz umiejętność krytycznej analizy tekstu

Status przedmiotu: obowiązkowy

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: dostarczenie pogłębionej wiedzy z zakresu tematyki realizowanej na seminarium oraz zasad realizacji projektów badawczych

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności realizacji projektów badawczych oraz redagowania testów naukowych

- w zakresie kompetencji: nabycie gotowości do realizowania zadań zawodowych w zakresie psychologii oraz wrażliwości na etykę pracy psychologa

Metody dydaktyczne

• rozwiązywanie zadań problemowych

• polemiki na forum grupy

• elementy wykładu

• indywidualne projekty

Treści programowe:

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć, na przykład:

A. Problematyka seminarium:

1. Testowanie empiryczne modelu badawczego

2. Analiza i dyskusja uzyskanych wyników oraz przygotowanie części empirycznej pracy magisterskiej

B. Przygotowanie finalnej wersji pracy magisterskiej

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Brzeziński J. (2010). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Nęcka, E., Stocki, R., Jak pisać prace z psychologii. E-book

Harasimczuk J., Cieciuch J., (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA: Liberi Libri

Francuz P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Cypryańska M., Bedyńska S. (2013). Statystyczny drogowskaz 1 Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego.

Warszawa: Sedno

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

W zależności od wybranego tematu pracy pisemnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

znać terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych,

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

rozumienie potrzeby dalszego rozwoju

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranych treści.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia*:

• zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

1. seminarium: wykonanie pracy magisterskiej:

Semestr I

o Zakończenie badań empirycznych.

Semestr II

o Końcowe analizy statystyczne, interpretacja i dyskusja wyników, napisanie i złożenie pracy magisterskiej

C. Podstawowe kryteria:

• przyjęcie finalnej wersji pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska, Anna Bokszczanin, Alicja Kalus, Angelika Kleszczewska-Albińska, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Grzegorz Pajestka, Aleksandra Rogowska, Radosław Walczak, Przemysław Zdybek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium magisterskie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bokszczanin, Anna Bronowicka, Romuald Derbis, Aleksander Hauziński, Alicja Kalus, Zofia Kardasz, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium magisterskie - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.