Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres i sytuacje trudne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-STRES-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres i sytuacje trudne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest:

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy w zakresie fizjologicznych podstaw reakcji stresowych, w zakresie związków stresu, zdrowia psychofizycznego, osobowości i funkcji poznawczych

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności rozpoznawania stresorów w różnych sytuacjach trudnych i objawów reakcji stresowych oraz syndromu PTSD)

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na funkcjonalność i dysfunkcjonalność stresu, uświadomienie związków stresu z procesami adaptacji oraz roli wsparcia w radzeniu sobie ze stresem

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści programowe :

1. Koncepcje teoretyczne stresu

2. OUN, AUN i UH a stres

3. Stresory w pracy

4. Stres ryzykantów

5. Stres w konflikcie rodzina-praca i praca rodzina

6. Strategie i formy radzenia sobie ze stresem

7. Badanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

8. Regulacja emocjonalna a sytuacje trudne i stresowe

9. Temperament i osobowość a stres

10. Choroba jako źródło stresu

11. Stres a zaburzenia psychosomatyczne

12. Korzyści ze stresu

Ich przestudiowanie daje podstawy do zrozumienia podstaw reakcji biologicznych i psychologicznych na stresory życia codziennego, a także stresory zawodowe. Pozwala zrozumieć związki stresu z procesami poznawczymi, osobowością oraz zdrowiem. Daje wgląd w sposoby radzenia sobie ze stresem oraz jego potencjalne korzyści adaptacyjne.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Heszen-Niejodek I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN.

Sapolsky R. (2010). Dlaczego zebry nie mają wrzodów: W-wa: PWN

Terelak, J.F. (2008). Człowiek i stres: Koncepcje, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory. Bydgoszcz: Branta.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Derbis, R. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów i wypalenia zawo-dowego. (wspólnie z Baka, Ł.). CzasopismoPsychologiczne,2.,277-287.

2. Derbis, R. (2012). Zasoby w relacji stresory - jakość życia strażaków, Forum Psychologiczne,1, 119-138.

3. Derbis, R., Baka, Ł. (2013). Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy - zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory - emocje. , Psychologia Społeczna.: ,3, 191-205.

4. Derbis R., Lubiewska, K. (2016). Relations between Parenting Stress, Attachment, and Life Satisfaction in Mothers of Adolescent Children Polish. Journal of Applied Psychology,2, 87 -112.,

B. Literatura uzupełniająca

Hobfoll, S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

IEDZA

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować podstawowe pojęcia z problematyki stresu

• scharakteryzować główne modele stresu

• zrozumieć związki stresu, zachowania człowieka i zaburzeń psychosomatycznych

UMIEJĘTNOŚCI

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• wytłumaczyć mechanizmy reakcji stresowych

• zastosować wiedzę o modelach stresu do identyfikacji stresorów i radzenia sobie z nimi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość mechanizmów stresu i ich związków ze

środowiskiem

• gotowość do buforowania stresorów w różnych sytuacjach trudnych

• zaangażowanie w propagowanie sposobów radzenia sobie ze stresem

• odpowiedzialność w pomaganiu osobom dotkniętym stresem

chronicznym oraz dotkniętych syndromem PTSD

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY WERYFIKACJI

• ocena odpowiedzi na pytania dotyczące lektur zadawane przez

prowadzącego w trakcie ćwiczeń

• ocena udziału dyskusji w małych grupach

• referat, prezentacja ( student w razie więcej niż dwóch

nieobecności może starać się o zgodę prowadzącego na taką

dodatkową pracę , która zwiększy jego szansę na zaliczenie

przedmiotu)

• pozytywny wynik kolokwium, które można poprawiać tylko raz (brak

możliwości poprawy oceny pozytywnej)

• maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.