Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty ciąży i porodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-69 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty ciąży i porodu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Literatura uzupełniająca:

Dmoch-Gajzlerska, E. Barton-Smoczyńska I. (2012). Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjolo-gicznym, medycznym i etycznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WUM.

Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L.A. (2017). Macierzyństwo. Szanse i ograniczenia. Perspektywa psychologii osoby. War-szawa: Difin.


Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia, którymi zajmuje się psychologii prokreacji: ciąża i poród.

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie studentowi wiedzy dotyczącej psychologicznego funkcjonowania kobiety i mężczyzny, którzy wchodzą w role rodzicielskie

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii i nauk medycznych;

- w zakresie kompetencji : uwrażliwienie na potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie psychologii, w tym psychologii prokreacji i psychologii prenatalnej. Uwrażliwienie na potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kornas-Biela, D. (2004). Wokół początku ludzkiego życia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Lichtenberg-Kokoszka, E., Janiuk E., Kierpal P. (2014). Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Trempała J. (2016). Psychologia rozwoju człowieka (rozdział 6). Warszawa: PWN.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (rozdział 1). Warszawa: PWN.

Bielawska-Batorowicz, E. (1999). Psychologia prokreacji jako dziedzina badań i obszar praktycznej działalności człowieka. Przegląd Psychologiczny, tom 42, nr 1-2, 221-239.

Bielawska-Batorowicz, E. (2002). Psychologia prokreacji: stan obecny i perspektywy. Acta Universitas Lodziensis. Filia Psy-chologica 6, 15-28.

Kalus, A., Kiełek-Rataj, E. (2014). Unfulfilled parenhood in the eyes of young adults, w: Health Psychology Report, nr 2, ss. 189-196.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Barton-Smoczyńska, I. (2015). O dziecku, które odwróciło się na pięcie. Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Dąbrowska-Wnuk, M. (2010). Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako sytuacja trudna w życiu mężczyzny. W: T. Rostowska, A. Jarmołowska, Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. Warszawa: Difin.

Bielawska-Batorowicz, E. (1995). Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie okołoporodowym (rozdział 1). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bielawska-Batorowicz, E. (2014). Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki dla rodziny. W: I. Janicka, H. Li-berska. Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Kornas-Biela, D. (2003). Psychodynamiczny nurt w psychologii prenatalnej: wybrane problemy z obszaru prokreacji. Przegląd Psychologiczny, tom 46, nr 2, 179-196.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• zna terminologię używaną w psychologii prokreacji oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• ma pogłębioną wiedzę o miejscu psychologii prokreacji w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

• scharakteryzować funkcjonowanie człowieka w kontekście oczekiwania na narodziny dziecka;

• scharakteryzować funkcjonowanie rodziny w sytuacji utraty dziecka w okresie pre- i perinatalnym;

• znać teoretyczne podstawy pomocy psychologicznej w obszarze psychologii prokreacji

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić:

• wybrać właściwy sposób pomocy rodzicom w sytuacji utraty dziecka w okresie pre- i perinatalnym, ciąży zagrożonej

• wytłumaczyć mechanizmy funkcjonowania człowieka w kontekście oczekiwania na narodziny dziecka i odnieść je do praktyki w zakresie doboru metod pracy z nim;

• potrafi integrować wiedzę psychologiczną z wiedzą medyczną w celu analizy złożonych problemów pomocowych i terapeutycznych a także diagnostycznych w sytuacji ciąży, ciąży zagrożonej, utraty ciąży, przebiegu porodu

• potrafi sprawnie komunikować się z położnymi w procesie wspierania rodziców oczekujących na narodziny dziecka

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość poziomu swojej wie-dzy dotyczącej psychologii prokreacji;

• rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobiste-go i zawodowego;

• ma świadomość specyfiki kontaktu z rodzicami oczekującymi na narodziny dziecka; rodzicami, którzy dziecko utracili w okresie pre- i perinatalnym;

• wrażliwość na zagadnienia etyki zawodowej psychologa.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia: egzamin pisemny

Egzamin zawiera pytania otwarte (wymień, zdefiniuj, scharakteryzuj) oraz pytania zamknięte.

Podstawowe kryteria:.

ocena końcowa z wykładu zostanie ustalona na podstawione uzyska-nej liczby punktów wg. zasady:

ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 50% +1 punktów z treści wykładowych

ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów z treści wy-kładowych

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów z treści wykładowych

Praktyki zawodowe:
Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.