Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty czytania i pisania artykułów psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WARART Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty czytania i pisania artykułów psychologicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J. (2006) Metodologia badań psychologicznych Warszawa :PWN

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D.(2011) Metody badawcze w naukach społecznych Poznań: Zysk i Ska

Kodeks etyki pracownika naukowego (2012) Warszawa:PAN http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf ; dostęp 30.01.2012


https://dysk.uni.opole.pl/index.php/s/z8CTTiWepyWnrLg


Skrócony opis:

W wyniku realizacji zajęć student zdobędzie:

- w zakresie wiedzy – podstawową znajomość pojęć koniecznych do prowadzenia badań naukowych

- w zakresie umiejętności – umiejętność czytania artykułów naukowych o charakterze empirycznym i przeglądowym oraz umiejętność zaplanowania prostych badań naukowych w zakresie psychologii

- w zakresie kompetencji - świadomość istotności prowadzenia badań naukowych oraz odróżniania tekstów naukowych od pseudonaukowych

Pełny opis:

1. Przegląd literatury – czytamy artykuł naukowy z psychologii (empiryczny i przeglądowy)

2. Formułowanie problemów, pytań badawczych i hipotez w oparciu o przegląd literatury.

3. Charakterystyka poznania naukowego

4. Język psychologii jako nauki empirycznej

5. Etapy procesu badania naukowego w psychologii.

6. Podstawowe metody badawcze: obserwacyjna, eksperymentalna i korelacyjna

7. Podstawy badań eksperymentalnych w psychologii.

8. Podstawy badań sondażowych w psychologii.

9. Podstawy etyki prowadzenia badań

Literatura:

Bronowicka A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.

Brzeziński J. (2008). Metodologia. W: J. Strelau, D. Doliński (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1, rozdz. 4.

Brzeziński J. (2000). Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne (rozdz. 9). Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny (rozdz. 10). Operacjonalizacja terminów teoretycznych (rozdz. 11). Problemy etyczne badań naukowych (rozdz. 13) W: J. Strelau (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40), 74-88.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2011) Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Vademecum. Warszawa: Academica

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

posiadać wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (definiować podstawowe pojęcia stosowane w opisie badań psychologicznych, scharakteryzować etapy i przebieg standardowego badania i umieć rozróżnić podstawowe metody badawcze: obserwacyjną, eksperymentalną i korelacyjną)

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

posiada umiejętności badawcze: rozróżnia poznanie naukowe od pseudonaukowego, potrafi zdefiniować problem badawczy, pytanie i hipotezę w oparciu o przegląd literatury, zastosować wybraną metodę badawczą do zdefiniowanego problemu; zaprojektować proste badanie empiryczne i stosować standardy edytorskie APA

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do prowadzenia badań i docenia rolę pracy zespołowej w procesie badawczym

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w roli badacza

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

Obecność na zajęciach

• wykonanie zespołowej pracy zaliczeniowej w formie slajdów w Power Point:

o przygotowanie zespołowo prezentacji artykułu naukowego oraz pomysłu na projekt badawczy

o indywidualna prezentacja multimedialna części projektów na zajęciach (ustna)

C. Podstawowe kryteria:

Ocena końcowa z zajęć zostanie ustalona na podstawie oceny wykonanych i zaprezentowanych artykułów psychologicznych oraz własnych projektów badawczych

Kryteria:

Umiejętność zreferowania części teoretycznej oraz empirycznej artykułu naukowego z psychologii

Jakość przeglądu literatury oraz cytowanie zgodne z APA

Umiejętność poprawnego sformułowania problemu badawczego oraz hipotez

Umiejętność opisania metody i narzędzi pozwalających testować hipotezy

Jakość i liczba przygotowanych slajdów (minimum 4 na osobę w każdej z 2 prezentacji)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bronowicka, Anna Wojtkowska
Prowadzący grup: Anna Bronowicka, Anna Wojtkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.