Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WPRO-H Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ten kurs ma na celu przygotowanie do pogłębionego studiowania psychologii poprzez realizację kilku celów: C1. Poznanie i zrozumienie historycznych związków psychologii z filozofią i biologią oraz zmian przedmiotu psychologii a także poznanie genezy i rozwoju głównych szkół psychologii współczesnej.

C2: Poznanie oraz wykształcenie umiejętności różnicowania podstawowego systemu pojęć psychologicznych z zakresu psychologii procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i osobowości

C3: Uwrażliwienie na holistyczne funkcjonowania człowieka (związki procesów psychicznych między sobą i ich społecznych korelatów)

Pełny opis:

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu:

1. Współczesna definicja psychologii. Wiedza psychologiczna: potoczna, przednaukowa, naukowa. Teoria psychologiczna jako organizacja naukowej wiedzy psychologicznej. Elementarna budowa oraz funkcje OUN i AUN.

2. Przedmiot psychologii i metodologia badań psychologicznych w różnych orientacjach psychologicznych. Miejsce psychologii w systemie nauk i jej specyfika jako dziedziny nauki podstawowej i stosowanej. Psychologia a nauki przyrodnicze i humanistyczne.

3. Psychologia jako nauka o świadomości badanej metodą introspekcyjną. Introspekcjonizm w ocenach psychologów współczesnych.

4. Nieświadoma aktywność psychiki jako przedmiot psychoanalizy. Źródła i założenia koncepcji Freuda. Ewolucja poglądów Freuda. Problem naukowego statusu dzieła Freuda i współczesne oceny jego koncepcji.

5. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej. Ewolucja behawioryzmu.

6. Założenia psychologii humanistycznej i ewolucyjnej.

7. Orientacja w otoczeniu. Ogólna charakterystyka procesów orientacji w otoczeniu. Spostrzeganie, myślenie, pamięć, uczenie się, uwaga. Pojęcie i rodzaje inteligencji.

8. Ogólne ujęcie procesów emocjonalno- motywacyjnych: Natura i geneza procesów afektywnych. Ogólna charakterystyka procesów ukierunkowujących i podtrzymujących działanie.

9. Genetyczne, sytuacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowania człowieka.

10. Główne psychologiczne podstawy konstruktów osobowość i temperament.

B. Problematyka ćwiczeń :

1. Filozoficzne korzenie psychologii i etymologia nazwy. Relacje przedmiotu psychologii do innych nauk i jej

specyfika jako dziedziny nauki podstawowej i stosowanej.

2. Psychologia jako nauka. Ewolucja metodologii i miar w psychologii. Problem tożsamości psychologii naukowej.

3. Dziedziny psychologii a szkoły psychologiczne. Alternatywność perspektyw i sposobów wyjaśniania zjawisk psy-chologicznych.

4. Psychologia jako nauka o duszy, okres starożytny i nowożytny.

6 Sposoby rozumienia i badania świadomości. Słabości i zalety introspekcji jako metody. Eksperyment a introspekcja. Waga świadomości w podstawowych orientacjach psychologicznych. Źródła, założenia, naukowy i praktyczny status psychoanalizy. Ewolucja poglądów Freuda.

7. Psychologia analityczna Junga, psychologia indywidualna Adlera, neopsychoanaliza Horney i Fromma. Kontekst

społeczny zachowań nieświadomych.

8. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej Watsona. Ewolcja

behawioryzmu – koncepcje Skinnera, Dollarda i Millera, Tolmana. Współczesny status naukowy behawioryzmu.

9. Psychologia poznawcza, humanistyczna, ewolucyjna. Różne sposoby pojmowania przedmiotu psychologii i sensu jej

uprawiania.

10. Podstawowe pojęcia z obszarów orientacji w otoczeniu. Podejścia informacyjne i ekologiczne do procesów

spostrzegania. Akceleratory i dystraktory procesów poznawczych.

11. Czego, jak i na jakich poziomach się uczymy. Elementarne i wyższe formy uczenia. Wiedza deklaratywna i opera

cyjna. Miary uczenia się.

12. Podstawowe modele i prawa dotyczące procesów pamięci. Czynniki efektywności zapamiętywania, przechowywania

i odtwarzania materiału. Miary pamięci.

13. Pojęcie i ogólne fazy rozwoju procesów myślenia. Rodzaje myślenia. Pojęcie uwagi i inteligencji oraz ich miary.

14. Poznawcze i biologiczne źródła emocji. Emocje a afekty i motywacja. Wyrażanie emocji. Związki procesów afetyw

nych i poznawczych.

15. Motywacja z perspektywy głównych orientacji psychologicznych.

16. Ogólne ujęcie osobowości z perspektywy różnych orientacji psychologicznych.

17. Historyczne i współczesne rozumienie temperamentu. Temperament i osobowość.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć: Strelau J.(Red.). (2000). Psychologia, Podręcznik akademicki. T1( R1,R2,R3,R9),

T2. GWP

Strelau, J. Doliski, D. (2008). Psychologia, Podręcznik akademicki, T2 ( w zakresie podejmowanym na wykładzie), GWP.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: (rozdziały wybrane do poszerzenia wiedzy wg zainteresowań studenta)

Zimbardo P. G., (1999). Psychologia i życie Warszawa. PWN.

Kalat S. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oatley K., Jenkins J. M., (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anderson J.R. (1998). Uczenie się i pamięć. Warszawa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• klasyfikuje i opisuje podstawowe kierunki oraz koncepcje psychologiczne człowieka w nawiązaniu do ich założeń filozoficznych i podstaw biologicznych

• identyfikuje i definiuje podstawowe pojęcia i prawa z zakresu procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i osobowości scharakteryzować …;

• wskazuje związki między procesami spostrzegania, uczenia, pamięci, myślenia , emocji i motywacji z uwzględnieniem regulacyjnej roli osobowości

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien :

• zastosować wiedzę do rozróżnia i genezy psychologicznych orientacji: klasycznej, behawioralnej, psychodynamicznej, humanistyczne i psychobiologicznej

• rozumie i potrafi wykorzystywać

psychologiczne mechanizmy poznanych procesów oraz potrafi za ich pomocą wyjaśnić proste sytuacje życiowe

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student :

• zaczyna interpretować i uzasadniać rzeczywistość społeczną także z perspektywy mechanizmów psychologicznych

• ma umiarkowaną świadomość mocnych i słabych stron pracy w grupie

• ma wskazówki do pracy nad rozwojem własnym i komunikacją interpersonalną

• ma elementarną rozwagę w zakresie planowania zadań

• uczy się odpowiedzialności za wkład do pracy grupowej

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Egzamin/kolokwium ( pisemny)

• Dyskusja w małych grupach

• Ocena indywidualnych wystąpień

UMIEJĘTNOŚCI

• Egzamin/kolokwium ( testy )

• ocena: wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć,

• ocena wykonania ćwiczeń indywidualnie oraz/lub gru-powo podczas zajęć

KOMPETENCJE

• Egzamin/kolokwium ( pisemny)

• samoocena, ocena przez kolegów i nauczyciela

• ocena pracy w grupie

• ocena systematyczności pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Derbis
Prowadzący grup: Romuald Derbis, Arkadiusz Jasiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57c89ccd7a3e4af6868af11f502ccd79%40thread.tacv2/conversations?groupId=333b783b-5738-4b15-b55a-cca35d0f1446&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Dyscyplina:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ten kurs ma na celu przygotowanie do pogłębionego studiowania psychologii poprzez realizację kilku celów: C1. Poznanie i zrozumienie historycznych związków psychologii z filozofią i biologią oraz zmian przedmiotu psychologii a także poznanie genezy i rozwoju głównych szkół psychologii współczesnej.

C2: Poznanie oraz wykształcenie umiejętności różnicowania podstawowego systemu pojęć psychologicznych z zakresu psychologii procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i osobowości

C3: Uwrażliwienie na holistyczne funkcjonowania człowieka (związki procesów psychicznych między sobą i ich społecznych korelatów)

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka wykładu:

1. Współczesna definicja psychologii. Wiedza psychologiczna: potoczna, przednaukowa, naukowa. Teoria psychologiczna jako organizacja naukowej wiedzy psychologicznej. Elementarna budowa oraz funkcje OUN i AUN.

2. Przedmiot psychologii i metodologia badań psychologicznych w różnych orientacjach psychologicznych. Miejsce psychologii w systemie nauk i jej specyfika jako dziedziny nauki podstawowej i stosowanej. Psycholo-gia a nauki przyrodnicze i humanistyczne.

3. Psychologia jak nauka o świadomości badanej metodą introspekcyjną. Introspekcjonizm w ocenach psychologów współczesnych.

4. Nieświadoma aktywność psychiki jako przedmiot psychoanalizy. Źródła i założenia koncepcji Freuda. Ewolucja poglądów Freuda. Problem naukowego statusu dzieła Freuda i współczesne oceny jego koncepcji.

5. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej. Ewolucja behawioryzmu.

6. Założenia psychologii humanistycznej i ewolucyjnej.

7. Orientacja w otoczeniu. Ogólna charakterystyka procesów orientacji w otoczeniu. Spostrzeganie, myślenie, pamięć, uczenie się, uwaga. Pojęcie i rodzaje inteligencji.

8. Ogólne ujęcie procesów emocjonalno- motywacyjnych: Natura i geneza procesów afektywnych. Ogólna charakterystyka procesów ukierunkowujących i podtrzymujących działanie.

9. Genetyczne, sytuacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowania człowieka.

10. Główne psychologiczne podstawy konstruktów osobowość i temperament.

B. Problematyka ćwiczeń :

1. Filozoficzne korzenie psychologii i etymologia nazwy. Relacje przedmiotu psychologii do innych nauk i jej

specyfika jako dziedziny nauki podstawowej i stosowanej.

2. Psychologia jako nauka. Ewolucja metodologii i miar w psychologii. Problem tożsamości psychologii naukowej.

3. Dziedziny psychologii a szkoły psychologiczne. Alternatywność perspektyw i sposobów wyjaśniania zjawisk psy-chologicznych.

4. Psychologia jako nauka o duszy, okres starożytny i nowożytny.

6 Sposoby rozumienia i badania świadomości. Słabości i zalety introspekcji jako metody. Eksperyment a introspekcja. Waga świadomości w podstawowych orientacjach psychologicznych. Źródła, założenia, naukowy i praktyczny status psychoanalizy. Ewolucja poglądów Freuda.

7. Psychologia analityczna Junga, psychologia indywidualna Adlera, neopsychoanaliza Horney i Fromma. Kontekst

społeczny zachowań nieświadomych.

8. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej Watsona. Ewolcja

behawioryzmu – koncepcje Skinnera, Dollarda i Millera, Tolmana. Współczesny status naukowy behawioryzmu.

9. Psychologia poznawcza, humanistyczna, ewolucyjna. Różne sposoby pojmowania przedmiotu psychologii i sensu jej uprawiania.

10. Podstawowe pojęcia z obszarów orientacji w otoczeniu. Podejścia informacyjne i ekologiczne do procesów

spostrzegania. Akceleratory i dystraktory procesów poznawczych.

11. Czego, jak i na jakich poziomach się uczymy. Elementarne i wyższe formy uczenia. Wiedza deklaratywna i opera cyjna . Miary uczenia się.

12. Podstawowe modele i prawa dotyczące procesów pamięci. Czynniki efektywności zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania materiału. Miary pamięci.

13. Pojęcie i ogólne fazy rozwoju procesów myślenia. Rodzaje myślenia. Pojęcie uwagi i inteligencji oraz ich miary.

14. Poznawcze i biologiczne źródła emocji. Emocje a afekty i motywacja. Wyrażanie emocji. Związki procesów afetyw

nych i poznawczych.

15. Motywacja z perspektywy głównych orientacji psychologicznych.

16. Ogólne ujęcie osobowości z perspektywy różnych orientacji psychologicznych.

17. Historyczne i współczesne rozumienie temperamentu. Temperament i osobowość.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć: Strelau J.(Red.). (2000). Psychologia, Podręcznik akademicki. T1( R1,R2,R3,R9),

T2. GWP

Strelau, J. Doliski, D. (2008). Psychologia, Podręcznik akademicki, T2 ( w zakresie podejmowanym na wykładzie), GWP.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: (rozdziały wybrane do poszerzenia wiedzy wg zainteresowań studenta)

Zimbardo P.G.. Johnson R., Mc Cann (2017). Psychologia . Kluczowe koncepcje. Warszawa. PWN

Zimbardo P. G., (1999). Psychologia i życie. Warszawa. PWN.

Kalat S. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oatley K., Jenkins J. M., (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anderson J.R. (1998). Uczenie się i pamięć. Warszawa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Derbis R. (2007). Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne. W: S. Kowalik (Red.) Społeczne konteksty jakości życia.

Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, 13 – 52

Uwagi:

Link do wykładu: Wprowadzenie do psychologii ...

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57c89ccd7a3e4af6868af11f502ccd79%40thread.tacv2/conversations?groupId=333b783b-5738-4b15-b55a-cca35d0f1446&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Derbis
Prowadzący grup: Romuald Derbis, Arkadiusz Jasiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57c89ccd7a3e4af6868af11f502ccd79%40thread.tacv2/conversations?groupId=333b783b-5738-4b15-b55a-cca35d0f1446&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Dyscyplina:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ten kurs ma na celu przygotowanie do pogłębionego studiowania psychologii poprzez realizację kilku celów: C1. Poznanie i zrozumienie historycznych związków psychologii z filozofią i biologią oraz zmian przedmiotu psychologii a także poznanie genezy i rozwoju głównych szkół psychologii współczesnej.

C2: Poznanie oraz wykształcenie umiejętności różnicowania podstawowego systemu pojęć psychologicznych z zakresu psychologii procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i osobowości

C3: Uwrażliwienie na holistyczne funkcjonowania człowieka (związki procesów psychicznych między sobą i ich społecznych korelatów)

Pełny opis:

Treści programowe

A. Problematyka wykładu:

1. Współczesna definicja psychologii. Wiedza psychologiczna: potoczna, przednaukowa, naukowa. Teoria psychologiczna jako organizacja naukowej wiedzy psychologicznej. Elementarna budowa oraz funkcje OUN i AUN.

2. Przedmiot psychologii i metodologia badań psychologicznych w różnych orientacjach psychologicznych. Miejsce psychologii w systemie nauk i jej specyfika jako dziedziny nauki podstawowej i stosowanej. Psycholo-gia a nauki przyrodnicze i humanistyczne.

3. Psychologia jak nauka o świadomości badanej metodą introspekcyjną. Introspekcjonizm w ocenach psychologów współczesnych.

4. Nieświadoma aktywność psychiki jako przedmiot psychoanalizy. Źródła i założenia koncepcji Freuda. Ewolucja poglądów Freuda. Problem naukowego statusu dzieła Freuda i współczesne oceny jego koncepcji.

5. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej. Ewolucja behawioryzmu.

6. Założenia psychologii humanistycznej i ewolucyjnej.

7. Orientacja w otoczeniu. Ogólna charakterystyka procesów orientacji w otoczeniu. Spostrzeganie, myślenie, pamięć, uczenie się, uwaga. Pojęcie i rodzaje inteligencji.

8. Ogólne ujęcie procesów emocjonalno- motywacyjnych: Natura i geneza procesów afektywnych. Ogólna charakterystyka procesów ukierunkowujących i podtrzymujących działanie.

9. Genetyczne, sytuacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowania człowieka.

10. Główne psychologiczne podstawy konstruktów osobowość i temperament.

B. Problematyka ćwiczeń :

1. Filozoficzne korzenie psychologii i etymologia nazwy. Relacje przedmiotu psychologii do innych nauk i jej

specyfika jako dziedziny nauki podstawowej i stosowanej.

2. Psychologia jako nauka. Ewolucja metodologii i miar w psychologii. Problem tożsamości psychologii naukowej.

3. Dziedziny psychologii a szkoły psychologiczne. Alternatywność perspektyw i sposobów wyjaśniania zjawisk psy-chologicznych.

4. Psychologia jako nauka o duszy, okres starożytny i nowożytny.

6 Sposoby rozumienia i badania świadomości. Słabości i zalety introspekcji jako metody. Eksperyment a introspekcja. Waga świadomości w podstawowych orientacjach psychologicznych. Źródła, założenia, naukowy i praktyczny status psychoanalizy. Ewolucja poglądów Freuda.

7. Psychologia analityczna Junga, psychologia indywidualna Adlera, neopsychoanaliza Horney i Fromma. Kontekst

społeczny zachowań nieświadomych.

8. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej Watsona. Ewolcja

behawioryzmu – koncepcje Skinnera, Dollarda i Millera, Tolmana. Współczesny status naukowy behawioryzmu.

9. Psychologia poznawcza, humanistyczna, ewolucyjna. Różne sposoby pojmowania przedmiotu psychologii i sensu jej uprawiania.

10. Podstawowe pojęcia z obszarów orientacji w otoczeniu. Podejścia informacyjne i ekologiczne do procesów

spostrzegania. Akceleratory i dystraktory procesów poznawczych.

11. Czego, jak i na jakich poziomach się uczymy. Elementarne i wyższe formy uczenia. Wiedza deklaratywna i opera cyjna . Miary uczenia się.

12. Podstawowe modele i prawa dotyczące procesów pamięci. Czynniki efektywności zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania materiału. Miary pamięci.

13. Pojęcie i ogólne fazy rozwoju procesów myślenia. Rodzaje myślenia. Pojęcie uwagi i inteligencji oraz ich miary.

14. Poznawcze i biologiczne źródła emocji. Emocje a afekty i motywacja. Wyrażanie emocji. Związki procesów afetyw

nych i poznawczych.

15. Motywacja z perspektywy głównych orientacji psychologicznych.

16. Ogólne ujęcie osobowości z perspektywy różnych orientacji psychologicznych.

17. Historyczne i współczesne rozumienie temperamentu. Temperament i osobowość.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć: Strelau J.(Red.). (2000). Psychologia, Podręcznik akademicki. T1( R1,R2,R3,R9),

T2. GWP

Strelau, J. Doliski, D. (2008). Psychologia, Podręcznik akademicki, T2 ( w zakresie podejmowanym na wykładzie), GWP.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: (rozdziały wybrane do poszerzenia wiedzy wg zainteresowań studenta)

Zimbardo P.G.. Johnson R., Mc Cann (2017). Psychologia . Kluczowe koncepcje. Warszawa. PWN

Zimbardo P. G., (1999). Psychologia i życie. Warszawa. PWN.

Kalat S. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oatley K., Jenkins J. M., (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anderson J.R. (1998). Uczenie się i pamięć. Warszawa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Derbis R. (2007). Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne. W: S. Kowalik (Red.) Społeczne konteksty jakości życia.

Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, 13 – 52

Uwagi:

Link do wykładu: Wprowadzenie do psychologii ...

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.