Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astronomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3.2-AS
Kod Erasmus / ISCED: 13.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astronomia
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami współczesnej astronomii. Przekazanie im umiejętności umożliwiają-cych samodzielna analizę tych problemów.

Pełny opis:

1) Wstęp. Rozwój poglądów kosmologicznych od czasów najdawniejszych do obecnych i ich konsekwencje dla współczesnej astronomii, najnowsze wyniki astronomii teoretycznej i obserwacyjnej,

2) Sfera Niebieska i podstawowe układy współrzędnych astronomicznych, transformacje układów współrzędnych, wschody i zachody ciał niebieskich, zjawisko dnia i nocy oraz pór roku, pojęcie czasu w astronomii

3) Podstawowe wiadomości o obserwacjach astronomicznych. Podstawowe przyrządy astronomiczne, proste obserwacje astronomiczne, obserwacje w dziedzinie optycznej – elementy skupiające światło, detektory promieniowania, obserwacje spektroskopowe, obserwacje w dziedzinie radiowej, w pod-czerwieni, ultrafiolecie gamma i rentgenowskie

4) Ciała niebieskie i ich ruch. Ruch wirowy i orbitalny Ziemi, precesja i nutacja, układ Ziemia –Księżyc. Prawa Keplera, elementy orbit eliptycznych

5) Słońce i Gwiazdy. Mechanizmy promieniowania gwiazd, parametry obserwacyjne gwiazd, widma gwiazd, diagram Hartzsprunga-Russella i jego znaczenie, procesy nukleosyntezy. Gwiazdowej, ewolucja obiektów na diagramie H-R, gwiazdy zmienne, populacje gwiazdowe, gromady gwiazd, budowa Galaktyki.

6) Materia międzygwiazdowa, krzywa ekstynkcji, pole magnetyczne w ośrodku międzygwiazdowym.

7) Podstawy astrofizyki układów planetarnych. Scenariusze powstawania Układu Słonecznego, powstawanie i kształtowanie powierzchni planet i księżyców, budowa wewnętrzna planet, Atmosfery planetarne. Temperatury planet i efekt cieplarniany na różnych planetach Układu Słonecznego.

8) Elementy astronomii pozagalaktycznej. Inne galaktyki, gromady galaktyk, Klasyfikacja galaktyk, odległości galaktyk, Prawo Hubble’a metody wyznaczania odległości we Wszechświecie.

9) Teoretyczne podstawy kosmologii. Przesłanki za przyjęciem Modelu Standardowego ewolucji Wszechświata, rozszerzanie Wszechświata, podstawowe testy obserwacyjne, problem ciemnej materii i ciemnej energii. Najwcześniejsze stadia ewolucji Wszechświata, epoka leptonowa, epoka promie-niowania i nukleosynteza pierwotna, rekombinacja i widmo promieniowania reliktowego, era galaktyczna, przyszłe losy Wszechświata.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć: B.Wszołek Wprowadzenie do astronomii

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: B.Wszołek Wprowadzenie do astronomii

B. Literatura uzupełniająca

J.Mietelski:Astronomia w Geografii

M.Jaroszynski: Galaktyki i Budowa Wszechświata

M.Kubiak: Gwiazdy i Materia Międzygwiazdowa

B.Kuchowicz: Kosmochemia

L. Sokołowski: Elementy Kosmologii

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiadają wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień współczesnej astronomii.

Znają techniki badawcze sto-sowane w tych badania.

Znają zarówno teorię jak i wyniki obserwacyjne dotyczące omawianych zagadnień.

Umiejętności

Umieją znajdować w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach informacje dotyczące zagadnień analizowanych na zajęciach .

Umieją rozwiązywać proste zadania z nimi związane.

Kompetencje społeczne (postawy)

Potrafią krytycznie podejść do wyników badań prezentowanych na wykładach.

Znają zasady etyki zawodowej w badaniach naukowych.

Umieją współpracować w dziedzinie poszerzania swojej wiedzy w zakresie objętej wykładem

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność na zajęciach

2) znajomość i zrozumienie treści prezentowanych na wykładach i konwersatorium.

Umiejętność rozwiązywania zadań z zakresu analizowanego na konserwatoriach

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Godłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-03-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-www3-7 (2022-11-16)