Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i fizjologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3.2-OP2-AFC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia człowieka
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami anatomii człowieka, a w szczególności zagadnieniami z anatomii i fizjologii wzroku. Zapoznanie studentów z budową ciała

ludzkiego w ujęciu systemowym i topograficznym oraz z budową tkankową narządów człowieka. Zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi zachodzącymi

w ludzkim organizmie. Przedstawienie współdziałania układów i zależności między nimi.

Pełny opis:

Wykład: Wprowadzenie do zagadnień związanych z anatomią. Podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. Układ szkieletowy

i stawowy. Układ mięśniowy. Krew. Układ sercowo-naczyniowy. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Układ trawienny. Układ oddechowy. Układ moczowopłciowy.

Powłoka wspólna. Wprowadzenie do zagadnień związanych z fizjologią człowieka. Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. Narządy

zmysłów oraz czucie. Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego. Układ mięśniowy; właściwości i funkcjonowanie mięśni. Źródła energii do

skurczu mięśnia. Pobieranie pokarmu, trawienie i wchłanianie u człowieka. Oddychanie, budowa narządów oddechowych. Budowa i funkcja układu krążenia.

Barwniki oddechowe. Regulacja oddychania. Transport tlenu i dwutlenku węgla. Komórki krwi. Czynność serca. Budowa nerki. Temperatura ciała człowieka

i jej regulacja. Wprowadzenie do medycyny darwinowskiej. Charakterystyka anatomii i fizjologii narządu wzroku. Rozwój narządu wzroku. Droga wzrokowa.

Właściwości wzroku. Procesy fizjologiczne zachodzące w układzie wzrokowym. Neurofizjologia oczna. Zasady higieny oka i infekcje oka. Najnowsze

osiągnięcia nauki w dziedzinie wzroku.

Ćwiczenia: Narządy zmysłów. Czucie. Część somatyczna i autonomiczna układu nerwowego. Pojęcie odruchu. Serce - czynność bioelektryczna, akustyczna

i mechaniczna. Tętno. Fizjologia układu oddechowego. Budowa oka - ćwiczenia z wykorzystaniem modelu anatomicznego oka 3D. Oko jako

przyrząd fizyczny, mechanizm powstawania obrazu, funkcje źrenicy i soczewki, wpływ natężenia światła na widzenie czarno białe, kolorowe, oraz rozdzielczość.

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia: doświadczenia wykonane samodzielne przez studenta, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Rozmowa ze studentem - dyskusja na

temat sposobu wykonania ćwiczenia i spodziewanych wyników.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gołąb. B.2008. Podstawy anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie

PZWL.

2. Suder E., Brużewicz S. 2018. Anatomia człowieka. Górnicki Wydawnictwo

Medyczne.

3. Traczyk W.Z. 2005. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa, Wydawnictwo

Lekarskie PZWL.

4. Michajlik A., Ramotowski W. 2013. Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo

Lekarskie PZWL.

5. Al Lens, Sheila Coyne Nemeth, Janice K. Ledford. Anatomia i fizjologia

narządu wzroku. Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2010.

6. Beata Ponikowska, Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. PZWL

Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Uzupełniająca:

1. Woźniak W. Anatomia człowieka. 2008. Elsevier Urban & Partner.

2. Bargiel Z., Święcka E. 2000. Instrukcja do ćwiczeń z fizjologii zwierząt.

Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

3. Ganong W. 2007. Fizjologia. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL.

4. Jurd R.D. 2003. Biologia zwierząt. Seria: krótkie wykłady. Warszawa,

Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Silverthorn D.U. 2018. Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście.

Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

6. Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska.

Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Lindy DuBois. Badania okulistyczne. Górnicki WM, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Omawia budowę anatomiczną oraz charakteryzuje funkcje fizjologiczne głównych narządów

i układów narządów człowieka.

- Opisuje szczegółowo budowę oka i biologię układu wzrokowego oraz mechanizmy

widzenia, w tym widzenia barwnego.

Umiejętności:

- Interpretuje przebieg wybranych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie

człowieka na gruncie podstawowych mechanizmów fizycznych.

- Wykonuje proste badania i eksperymenty z zakresu biofizyki, analizuje wyniki pomiarów

i obliczeń oraz formułuje na ich podstawie wnioski.

- Posługuje się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie badań biofizycznych.

- Umiejętnie dobiera różnorodne sposoby prezentacji wyników.

- Przygotowuje sprawozdania zgodnie z zasadami pisania prac naukowych.

- Stosuje się w praktyce do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kompetencje społeczne:

- Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

- Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; w tym potrafi zarządzać swoim czasem i

dotrzymywać terminów.

- Docenia znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie.

- Docenia znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny,

- ocena kolokwium zaliczeniowego,

- ocena samodzielności i poprawności wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych studenta oraz pisemnego sprawozdania zawierającegi opis oraz omówienie otrzymanych wyników (praca pisemna),

- ciągła ocena postawy, pracowitości i zaangażowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Braczkowski
Prowadzący grup: Michał Braczkowski, Aleksandra Zyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)