Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy farmakologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3.2-OP2-EFA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy farmakologii
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu farmakologii ogólnej oraz szczegółowej. Zapoznanie studenta z działaniem środków farmaceutycznych

na organizm, ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych w praktyce okulistycznej. Przedstawienie współdziałania preparatów stosowanych z

soczewkami kontaktowymi. Poznanie wpływu na oko leków stosowanych ogólnoustrojowo i miejscowo do oka oraz efekty ogólnoustrojowe stosowania leków

ocznych.

Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną.

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład: ogólne mechanizmy działania leków. Leki i środki używane w praktyce okulistycznej. Środki do znieczulenia miejscowego i ogólnego. Mechanizm

działania leków przeciwhistaminowych, przeciwzapalnych oraz chemioterapeutyków (antybiotyki, leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze).

Wpływ leków stosowanych ogólnoustrojowo i miejscowo na wzrok. Efekty ogólnoustrojowe stosowania leków ocznych. Barwniki stosowane w okulistyce.

Środki stosowane z soczewkami kontaktowymi oraz preparaty nawilżające.

Literatura:

Podstawowa:

1. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Schafer-Korting M., Farmakologia

i toksykologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław

2004.

2. Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii: dla lekarzy, farmaceutów

i studentów, Wrocław 2002

3. Rajtar-Cynke G. (red.), Farmakologia - Podręcznik dla studentów i absolwentów

Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Lublin 2007.

Uzupełniająca:

1. Kostowski W. (red.), Farmakologia: podstawy farmakoterapii: podręcznik

dla studentów medycyny i lekarzy. T. I i II. Warszawa PZWL 2003.

2. Willsa, D.Y. Kunimoto, K.D. Kanitkar, M.S. Makar, Podręcznik okulistyki:

diagnostyka i leczenie chorób oczu: praktyka ambulatoryjna oraz w

warunkach ostrego dyżuru w szpitalu, MediPage, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Omawia działanie podstawowych leków, barwników i innych środków farmakologicznych

stosowanych w diagnostyce i leczeniu chorób oczu oraz roztworów używanych

w kontaktologii.

- Wyjaśnia zasady dawkowania podstawowych leków stosowanych w okulistyce.

- Opisuje wybrane środki farmakologiczne stosowane ogólnoustrojowo i miejscowo

oraz ich wpływ na wzrok.

Umiejętności:

- Wykorzystuje wiedzę do prawidłowego doboru leku adekwatnie do terapii schorzeń

wzroku.

- Analizuje wpływ środków farmakologicznych na organizm i i poprawnie wyciąga

wnioski.

- Wyjaśnia zasady działania farmaceutyku i sposobu jego dawkowania.

- Zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności przy wykorzystaniu różnych źródeł

wiedzy.

Kompetencje społeczne:

- Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

- Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; w tym potrafi zarządzać swoim czasem i

dotrzymywać terminów.

- Docenia znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie.

- Wykazuje otwartość, kreatywność i odpowiedzialność w podejmowanych działaniach

diagnostycznych i terapeutycznych.

- Dba o popularyzację edukacji prozdrowotnej.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena kolokwium zaliczeniowego,

- ciągła ocena postawy, pracowitości i zaangażowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stachlińska
Prowadzący grup: Anna Stachlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)