Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu optometrysty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3.2-OP2-EZO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu optometrysty
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi zawodu optometrysty.

Zapoznanie się z kodeksami etycznymi pracy z pacjentem oraz uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu etyki medycznej i optometrycznej.

Nabycie umiejętności pracy z pacjentem i rozwiązywanie dylematów etycznych.

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną.

Pogadanka ze studentami nad omawianymi problemami etycznymi.

Pełny opis:

Treści programowe

Wstęp do etyki. Historia etyki w służbie zdrowia. Filozofia i teoria etyki. Koncepcja profesji, obowiązki, oczekiwania. Etyka medyczna. Zaniedbania w wypełnianych obowiązkach. Autonomia decyzji pacjentów, szacunek dla ich decyzji oraz obowiązek precyzyjnego informowania pacjentów. Ochrona da-nych osobowych i wynikające z niej dylematy etyczne. Sprawiedliwość, koleżeństwo, zasady uczciwości w pracy, kontakty z pacjentami, kolegami z pracy. Etyka konkurencji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Law & Ethics For the Eye Care Professional, BK Pierscionek, Edinburgh, London: Butterworth Heinemann Elsevier, 2008.

2. Principles of biomedical ethics, Beauchamp TL, Childress JF, Oxford Uni-versity Press, 2001

3. ECOO Blue Book. European Council of Optometry and Optics. Brussels, Belgium, 2015.

4. Projekt Ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwa-nia tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 2009

Uzupełniająca:

Elementy etyki lekarskiej, Tadeusz Biesaga, Medycyna Praktyczna, 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Omawai zakres obowiązków zawodu optometrysty.

- Wymienia zasady etyki zawodu optometrysty i ograniczenia etyczne związane z biznesem.

- Wymienia zasady ochrony danych osobowych i opisuje konsekwencje ich za-niedbań.

- Charakteryzuje społeczne i prawne aspekty zawodu optometrysty.

Umiejętności:

- Rozwiązuje przykładowe dylematy etyczne pojawiające się na w pracy z pa-cjentem i w prowadzeniu praktyki optometrycznej.

- Pracuje z pacjentem biorąc pod uwagę uwarunkowania etycznie, w tym autono-mię pacjenta i poszanowanie decyzji pacjenta i poufność danych.

- Wyszukuje niezbędne informacje w celu podnoszenia swoich kwalifikacji za-wodowych.

Kompetencje społeczne:

- Sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

- Samodzielnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Wychodzi poza szablon.

- Rozumie społeczne aspekty zawodu optometrysty oraz związaną z nim odpo-wiedzialność i konsekwencje zaniedbań.

- Zdaje sobie sprawę z konieczności stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie optometrycznym.

- Zdaje sobie sprawę z ograniczeń własnej wiedzy i rozumie potrzebę współpracy z okulistą.

Metody i kryteria oceniania:

- ciągła ocena aktywnego uczestniczenia w zajęciach,

- zaliczeniowy sprawdzian pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartecka, Justyna Nater
Prowadzący grup: Justyna Nater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)