Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3.2-OPT-BCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową związków chemicznych ważnych dla funkcjonowania organizmu. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w analizie podstawowych grup związków, które występują w organizmach żywych.

Pełny opis:

Wykład: Woda jako środowisko reakcji biochemicznych. Aminokwasy - budowa, nazewnictwo, klasyfikacja i właściwości. Peptydy i białka - klasyfika-cja, właściwości, struktura, metody oczyszczania i analizy. Enzymy - klasyfikacja, kinetyka, strategie katalityczne, inhibitory. Metabolizm - wprowadze-nie. Węglowodany i ich metabolizm. Utlenianie tkankowe - dekarboksylacja oksydacyjna, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy. Lipidy, tłuszczowce i ich przemiany. Steroidy i karotenowce. Nukleotydy, kwasy nukleinowe i nukleoproteiny - zasady purynowe i pirymidynowe, nukleotydy, nukleozydy, DNA i RNA. Metabolizm aminokwasów. Przepływ informacji genetycznej.

Ćwiczenia: Dializa. Właściwości kwasowo-zasadowe aminokwasów. Rozdział białek metodą filtracji żelowej. Badanie kinetyki reakcji enzymatycznej. Rozdział białek metodą chromatografii jonowymiennej. Reakcje charakterystyczne węglowodanów. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Oznaczanie cholesterolu. Lecytyny - izolacja i ich właściwości. Kazeina mleka-właściwości fizykochemiczne. Wyznaczanie liczb tłuszczowych. Izolacja i badanie właściwości kwasów nukleinowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Rodwall V.W., Botham K.M., Kennelly P.J., Weil P.A. : Biochemia Harpe-ra; PZWL, wyd. VII uaktualnione, Warszawa 2018.

2. Berg J. Tymoczko J. L., Stryer L. Biochemia, Wyd. VI, PWN, Warszawa, 2009.

3. Kłyszejko-Stefanowicz; Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 2005.

Uzupełniająca:

1. Voet, D., Voet J. G. Biochemistry, John Wiley &Sons, fouthr edition, New York, 2010

2. Hames, B. D. Hooper N. M. Krótkie wykłady: Biochemia, wyd. III, PWN, Warszawa , 2010 (dostępne przez i.buk)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Opisuje podstawowe mechanizmy przemian biochemicznych zachodzących w żywych organizmach.

- Rysuje i rozpoznaje struktury grup związków wchodzących w skład żywych organizmów - aminokwasów, białek, cukrów, tłuszczów, witamin.

- Potrafi omówić przebieg procesów zachodzących w organizmach.

- Rozpoznaje czynniki fizyczne wpływające na organizm.

Umiejętności:

- Rozwiązuje problemy, oblicza i wyznacza odpowiednie dane na podstawie przeprowadzonych eksperymentów.

- Wykreśla wykresy, wykorzystuje arkusze kalkulacyjne do obliczeń, korzysta z baz danych .

Kompetencje społeczne:

- Pracuje samodzielnie korzystając w sposób prawidłowy i etyczny z literatury.

- Przejawia inicjatywę w dążeniu do poznawania i rozwiązywania problemów.

- Dąży do samodoskonalenia i zna ograniczenia własnej wiedzy.

- Potrafi współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- Egzamin pisemny.

- Ocena z kolokwium zaliczeniowego.

- Ocena samodzielności i poprawności wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych studenta oraz pisemnego sprawozdania zaiwerającego opis oraz omówienie otrzymanych wyników (praca pisemna).

- Ciągła ocena postawy, pracowitości i zaangażowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawełczak
Prowadzący grup: Beata Gąsowska-Bajger, Małgorzata Pawełczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)