Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S-CH-BHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563 z późn. zm.).


Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pełny opis:

Szkolenie obejmuje podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

1. Przepisów resortowych dot. bhp w szkołach wyższych, w tym obowiązki pracowników i studentów uczelni.

2. Odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Zasad przydziału i stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

4. Oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia występującymi w środowisku pracy.

5. Zasad postępowania z substancjami i materiałami niebezpiecznymi w praktyce laboratoriów i pracowni.

6. Zagrożeń wypadkowych i chorób zawodowych.

7. Profilaktycznej opieki lekarskiej.

8. Podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z obsługą monitorów ekranowych.

9. Podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

10. Postępowania w razie wypadku przy pracy.

11. Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktycznych ćwiczeń w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach.

Literatura:

Bezpieczeństwo pracy i Ergonomia Tom I i II, redaktor naczelny prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997 r.

BHP w praktyce, autor: Rączkowski Bogdan Gdańsk : ODiDK, 2007 r.

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, autor: dr Ryszard Mikulski, redaktor naukowy prof. dr inż. Bogusław B. Kędzia , Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999 r.

Efekty uczenia się:

Ocenia stopień ryzyka związany z pracą z chemikaliami (Chemia) K_W24 P6S_WK; K_W16 P7S_WK

zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii, akty prawne dotyczące norm i wymagań laboratoriów chemicznych oraz regulacje prawne dotyczące niebezpiecznych substancji i ich przechowywania oraz oznakowania (Nutribiochemia) K_W23, K_W25 P6S_WK; K_W15 P7S_WK

W ramach szkolenia student zdobywa podstawową i aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. oraz w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. K_W23 P6S_WK; K_W15 P7S_WK

Umiejętności

potrafi scharakteryzować czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy, K_U01 P6S_UW, P6S_UO

potrafi rozpoznać i ocenić występujące zagrożenia, (wypadek, pożar, itp.), K_U01 P6S_UW, P6S_UO

potrafi zdefiniować terminy: wypadku przy pracy, choroby zawodowej, pożaru, K_U01 P6S_UW, P6S_UO

potrafi posługiwać się sprzętem p.poż. (gaśnice, hydranty), K_U01 P6S_UW, P6S_UO

potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, K_W23 P6S_WK; K_W15 P7S_WK; 1.2.5

potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. K_W23 P6S_WK; K_W15 P7S_WK; 1.2.5

Kompetencje społeczne (postawy)

jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (Chemia) K_K03 P6S_KR

jest świadomy ryzyka związanego ze stosowaniem substancji chemicznych, także w przemyśle (Chemia) K_K12 P6S_KO; K_K04 P7S_KR

jest świadomy ryzyka związanego ze stosowaniem substancji chemicznych (Nutribiochemia) K_K12 P6S_KO; K_K04 P7S_KR

wykazuje dbałość o bezpieczeństwo własne i innych podczas wykonywania procedur laboratoryjnych (Nutribiochemia) K_K03 P6S_KR; K_K04 P7S_KR

przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób (Farmacja) 1.3.10

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie ćwiczenia praktycznego;

aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń, Beata Derus
Prowadzący grup: Beata Derus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń, Beata Derus
Prowadzący grup: Beata Derus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)