Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia biologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S3-1-CH-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia biologiczna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

„Fizjologia roślin”, pod red. J. Kopcewicza, S. Lewaka J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (wybrane działy wyd. Naukowe PWN), 2012

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi w komórkach żywych organizmów

2. Umiejętność opisu podstawowych interakcji typu organizm – organizm oraz organizm-środowisko życia

Pełny opis:

Forma zajęć - Laboratorium (L) prowadzone w trybie stacjonarnym

L01. Rozdział barwników - chromatografia cienkowarstwowa i kolumnowa

L02. Wykrywanie i badanie właściwości cukrów

L03. Wykrywanie i badanie właściwości białek

L04. Wykrywanie i badanie właściwości tłuszczów

L05. Wpływ czynników zewnętrznych na ciągłość błony komórkowej; plazmoliza

L06. Ekstrakcja i identyfikacja chlorofili

L07. Wpływ związków biologicznie aktywnych na proces fotosyntezy

L08. Siła ssąca, transpiracja

L09. Wpływ czynników zewnętrznych na intensywność transpiracji

L10. Wpływ temperatury na intensywność oddychania

L11. Wpływ pH na aktywność enzymów

L12. Biosynteza kwasu cytrynowego

L13. Tolerancja środowiskowa

L14. Aktywność biologiczna olejków eterycznych względem mikroorganizmów

Literatura:

1. „Biologia Villee”, Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. (wybrane działy), od wyd. 5

2. „Istota i pochodzenie życia”, Crick F., PIW, Warszawa, 1992

3. „Podstawy biochemii”, J. Kączkowski, Wydawnictwo WNT,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna podstawowe właściwości chemiczne makrobiomolekuł (K_W04, K_W05, P6S_WG)

2. Dysponuje wiedzą dotyczącą budowy chemicznej struktur subkomórkowych oraz komórek żywych organizmów (K_W04, K_W05, P6S_WG)

3.Zna podstawowe procesy chemiczne związane z przemianami materii i energii zachodzącymi w komórkach żywych organizmów (K_W16, K_W17, P6S_WG)

4. Zna w podstawowym zakresie wpływ określonych czynników ( w tym związków chemicznych) na zmiany w metabolizmie (K_W16, K_W17, P6S_WG)

Umiejętności:

1. Rozpoznaje molekuły wchodzące w skład makrobiomolekuł i interpretuje ogólne właściwości chemiczne tych struktur w oparciu o obecność grup funkcyjnych (K_U02, K_U07, P6S_UW)

2. W sposób ogólny opisuje podstawowe procesy metaboliczne jako efekt szeregu/cyklu przemian chemicznych (K_U02, K_U07, P6S_UW)

3. Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz umie planować i wykonywać proste doświadczenia chemiczne (K_U08, K_U10, K_U11, P6S_UW, P6S_UW)

4. Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych doświadczeń oraz sformułować na ich podstawie wnioski dotyczące właściwości makrocząsteczek oraz funkcjonowania żywych organizmów (K_U07, P6S_UW)

Kompetencje społeczne (postawy):

1. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (K_K01, P6S_KR)

2. Posiada umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy zarówno podczas wykonywania doświadczeń, jak i opracowywania wyników (K_K02, K_K04, P6S_KR, P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

M2. Samodzielne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych wskazanch przez prowadzącego

Sposoby oceny (Ocena formująca OF, Ocena podsumowująca OP):

OF1. Sprawdziany

OF2. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

OP1. Średnia ważona z ocen formujących

OP2. Zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Laboratorium:

Zaliczenie z oceną

Oceny: dost (3.0); dost plus (3,5); dobry (4,0); dobry plus (4,5); bardzo dobry (5,0) otrzymują studenci, którzy uzyskali odpowiednio co najmniej 50%, 60%, 70%, 80%, 90% sumarycznej liczby punktów możliwej do uzyskania podczas całego semestru.

Studenci otrzymują cząstkowe punkty za:

- krótki sprawdzian pisany przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia,

- sprawozdania sporządzane po wykonanym ćwiczeniu,

- test końcowy obejmujący zagadnienia poruszane podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lipok, Dorota Wieczorek
Prowadzący grup: Jacek Lipok, Dorota Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lipok, Dorota Wieczorek
Prowadzący grup: Dorota Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)