Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S3-3-CH-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna I
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Literatura uzupełniająca:

T. W. Hermann: Chemia fizyczna, podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej. WL PZWL, Warszawa 2007

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień wchodzących w zakres chemii fizycznej I oraz nabycie umiejętności wykorzystania

w praktyce praw opisujących zjawiska fizykochemiczne (w oparciu o aparat matematyczny). Zapoznanie się z różnymi metodami

badawczymi i obsługą aparatury stosowanej przy wyznaczaniu różnych wielkości fizykochemicznych. Nabycie umiejętności interpretacji i

opisu wyników eksperymentalnych oraz pracy zespołowej w ramach grupy studenckiej. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich

poglądów i dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia termodynamiki chemicznej: układ, faza, otoczenie, stan układu, funkcje stanu (energia, entalpia itd) oraz związki

pomiędzy nimi, parametry stanu.

I zasada termodynamiki – fenomenologiczna i molekularna interpretacja energii wewnętrznej praca i ciepło, ciepło właściwe;

termodynamika gazu doskonalego; termochemia;

II zasada termodynamiki. entropia, fenomenologiczna i molekularna interpretacja entropii. procesy nieodwracalne i odwra-calne;

Termodynamika procesów chemicznych: entalpia, energia swobodna, entalpia swobodna, potencjał chemiczny doświadczalne i

teoretyczne metody określania zmian energetycznych i entropowych.

Elementy termodynamiki procesów nieodwracalnych: bodźce, przepływy termodynamiczne, źródło entropii, stany stacjonarne a stan

równowagi układu.

Termodynamika procesu mieszania: roztwory doskonałe, rzeczywiste i nieskończenie rozcieńczone.

Równowagi fazowe w układach jedno- i wieloskładnikowych: reguła faz, diagramy fazowe, procesy parowania, destylacji, rektyfikacji,

krystalizacji i ekstrakcji.

Fizykochemiczny opis procesu adsorpcji na powierzchni cieczy i faz stałych, izotermy adsorpcji. Zjawisko osmozy.

Układy koloidalne: właściwości optyczne i elektryczne.

Termodynamiczne kryteria równowagi chemicznej, stałe równowagi, wpływ temperatury i ciśnienia na stan równowagi.

Literatura:

1. K. Pigoń, Z. Ruziewicz; Chemia Fizyczna, Tom 1 podstawy fenomenologiczne, Tom 2 fizykochemia molekularna,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

2. Atkins P.W.; Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

4. A.Kisza, P.Freundlich; Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

5. Chemia fizyczna. 4, Laboratorium fizykochemiczne / red. nauk. Ludwik Komorowski, Andrzej Olszowski. Warszawa : Wydawnictwo

Naukowe PWN, 2013. ISBN 978-83-01-17225-1 (t. 4)

6. Chemia fizyczna. 3, Obliczenia fizykochemiczne / Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa, Andrzej Olszowski ; [pod red. Andrzeja

Olszowskiego, Ludwika Komorowskiego]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. ISBN 978-83-01-16056-2

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01 rozpoznaje, opisuje i objaśnia zjawiska przyrodnicze – w szczególności od strony ich fizykochemii K_W01, K_W014, K_W019

W02 formułuje prawa związane z poznanymi zjawiskami i tłumaczy ich przyczyny oraz uwarunkowania, K_W01, K_W014, K_W019

W03 wskazuje różne aspekty obserwowanych zjawisk fizykochemicznych – w szczególności od ich strony termodynamicznej K_W01,

K_W015, K_W019

W04 charakteryzuje praktyczne aspekty i implikacje praw rządzących zjawiskami i procesami fizykochemicznymi K_W014, K_W015,

K_W019

W05 opisuje podstawowe aspekty budowy aparatury do wykonywania pod-stawowych pomiarów fizykochemicznych K_W010, K_W012

W06 wymienia podstawowe zasady BHP w laboratorium chemicznym K_W23

Umiejętności

U01 analizuje zjawiska przyrodnicze (fizykochemiczne) na bazie termodynamiki K_U21

U02 dobiera i decyduje jakie metody eksperymentalne pozwalające je badać wykorzystać K_U03

U03 korzysta z podstawowej aparatury badawczej (obsługuje), montuje samodzielnie zestawy badawcze (pomiarowe) i przeprowadza

podstawowe eksperymenty K_U03, K_U07, K_U08

U04 oblicza wielkości fizykochemiczne K_U12, K_U13, K_U15

U05 formułuje wnioski z badań (pomiarów) w tym krytycznie interpretuje wyniki K_U02

U06 przedstawia wyniki w formie raportów laboratoryjnych, referatów lub publikacji K_U16, K_U17

U07 poszukuje potrzebnych informacji w literaturze K_U20, K_U23

Kompetencje społeczne (postawy)

K01 rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i jest otwarty

na nowości naukowe K_K01

K02 wykazuje aktywną postawę w dążeniu do poznawania zjawisk przyrod-niczych K_K01

K03 jest zdolny do rozwiązywania podstawowych problemów

z zakresu fizykochemii indywidualnie oraz zespołowo

(z planowaniem pracy i roli w zespole) K_K02, K_K04

K04 rozumie i docenia potrzebę systematyczności i rzetelności przy realizacji zadań a tym samym swojej odpowiedzialności K_K07

K05 rozumie konieczność postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz respektowania praw wynikających z własności intelektualnej

K_K08, K_K11

K06 potrafi krytycznie oceniać źródła informacji i wyniki pracy badawczej K_K13

K07 zdaje sobie sprawę z ryzyka swoich działań i przestrzega zasad BHP K_K03, K_K12

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia

• wykład: egzamin pisemny testowy i ustny

• konwersatorium: zaliczenie z oceną

• laboratorium: zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

wykład: egzamin pisemny testowy (zadania zamknięte i otwarte, egzamin ustny)

• konwersatorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

• laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru ze

sprawdzianów oraz sprawozdań

C. Podstawowe kryteria

• wykład: do zdania egzaminu konieczne jest rozwiązanie zadań w stopniu umożliwiającym uzyskanie co najmniej połowy sumarycznej

liczby punktów

W roku akademickim 2020/21 wykład jest realizowany w formie zdalnej.

• konwersatorium: uzyskanie co najmniej połowy z sumarycznej liczby punktów z przeprowadzonych sprawdzianów

• laboratorium: wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych programem, napisanie kolokwiów i oddanie pisemnych sprawozdań z

przydzielonych ćwiczeń. Uzyskanie co najmniej połowy z sumarycznej liczby punktów z przeprowadzonych sprawdzianów i oddanych

sprawozdań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nackiewicz
Prowadzący grup: Joanna Nackiewicz, Artur Suchan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nackiewicz
Prowadzący grup: Joanna Nackiewicz, Artur Suchan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)