Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia białek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S3-4-CH-W-B1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia białek
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

pierwszy, 6 PRK

Kierunek studiów:

Chemia

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

czwarty (letni)

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

Mieszany: realizowany zdalnie i w sali

Wymagania:

podstawowy kurs Chemii Organicznej

Literatura uzupełniająca:

1 Donad Voet, Judith Voet, Biochemistry, wydanie trzecie, John Wiley & Sons, Inc. 2004.

2 Aleksander Kołodziejczyk, Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa 2004.

3 John McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2007.


Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

udział w zajęciach: 45 godzin

konsultacje: 2 godziny

zaliczenie: 3 godziny

razem: 50 godzin


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 19 godzin

przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

razem: 29 godzin


Sumarycznie: 79 godzin (3 ECTS)


Założenia:

Rozszerzenie zakresu chemii organicznej w wybranych aspektach

Skrócony opis:

Nr celu Cele kształcenia

C1 Przedstawienie znaczenia białek, także aminokwasów jako związków chemicznych będących podstawowymi elementami strukturalnymi natury ożywionej.

C2 Wykazanie zależności pomiędzy budową molekularną a biologiczną aktywnością białek.

Pełny opis:

Treści kształcenia

wykład

Zarys ewolucji świata • abiogeneza/panspermia • eksperyment Stanleya Millera • aminokwasy • dlaczego atom węgla? • dlaczego białka? • polipeptydy – poliamidy • wiązanie peptydowe • aminokwasy standardowe • reszta aminokwasowa • stereochemia aminokwasów • definicja białka • trójwymiarowa struktura białka • siły stabilizujące białka • fałdowanie białka • konformacja białka • paradoks Levinthala • diagram Ramachandrana • biologiczna funkcja białka – przykłady funkcji na poziomie molekularnym • • aminokwasy niestandardowe • peptydy – rola w przyrodzie na wybranych przykładach • nomenklatura aminokwasów i peptydów

ćwiczenia

aminokwasy standardowe – reakcje charakterystyczne – testy probówkowe • amfoteryczny charakter białek – testy probówkowe • denaturacja/koagulacja – testy probówkowe • katalityczne właściwości białek – testy probówkowe.

Literatura:

1 Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa 2005.

2 Kędryna T, Gałka-Walczak M, Ostrowska B. Wybrane zagadnienia z biochemii ogólnej z ćwiczeniami. WUJ, Kraków, 2001.

3 Kłyszejko-Stefanowicz L. [Red.] Ćwiczenia z biochemii. PWN, W-wa 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza:

EKW1 Nabycie poszerzonej wiedzy dotyczącej funkcji białek, aminokwasów, a także peptydów jako podstawowych jednostek budulcowych przyrody, w szerszym zakresie niż jest to realizowane w ramach głównego nurtu dydaktycznego chemii i biologii. K_W04 P6S_WG

EKW2 Poznanie molekularnej budowy białek, zrozumienie zależności pomiędzy budową białka a jego funkcją biologiczną, K_W05 P6S_WG

EKW3 Poznanie zależności pomiędzy budową aminokwasów a właściwościami fizycznymi, chemicznymi oraz biologicznymi białek i peptydów. K_W17 P6S_WG

Umiejętności:

EKU1 Nabycie umiejętności wykazania w prostych testach podstawowych właściwości aminokwasów standardowych oraz podstawowych właściwości chemicznych, fizycznych oraz biologicznych białek. K_U10

K_U11 P6S_UW

P6S_UO

EKU2 Poznanie terminologii język polskiego, jak i angielskiego, w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii białek. K_U18 P6S_UK

Kompetencje społeczne (postawy)

EKK1 Nabycie umiejętności odniesienie zdobytej wiedzy do pokrewnych dyscyplin naukowych. K_K01 P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

wykłady wsparte prezentacją multimedialną

ćwiczenia laboratoryjne zasadniczo w postaci testów probówkowych

ćwiczenia w sali komputerowej

Sposoby oceny

OF1 kolokwium/sprawdzian

OF2 sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie z oceną kolokwium na koniec semestru, aktywność na zajęciach

laboratorium zaliczenie z oceną sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Siodłak
Prowadzący grup: Anna Kusakiewicz-Dawid, Dawid Siodłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)