Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-1-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biofizyka
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

1. H. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Serds, Feynmana wykłady z fizyki.

2. A. Zawadzki, H. Hofmokl, Laboratorium fizyczne.

3. L. Megiera, Analiza wyników pomiarów fizycznych wspomagana algebrą komputerową.

4. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, t.1-t.5


Skrócony opis:

Celami przedmiotu biofizyka są:

1. Opanowanie podstawowych praw i teorii fizycznych wykorzystywanych w zakresie biofizyki.

2. Nabycie praktycznych umiejętności w prawidłowym wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych, prezentacji, interpretacji oraz szacowania niepewności wyników końcowych.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji.

4. Poznanie mechanizmów oddziaływania fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych na organizm ludzki.

Pełny opis:

Treści kształcenia na przedmiocie biofizyka:

1. Podstawowe informacje na temat wielkości i jednostek fizycznych, ich definicje i wzorce.

2. Metody pomiarów fizycznych i biofizycznych.

3. Zasady opracowania statystycznego danych pomiarowych, ocena niepewności pomiarów.

4.Zasady dotyczące przygotowywania sprawozdań z wykonywanych eksperymentów.

5. Podstawowe wielkości opisujące ruch postępowy, obrotowy i drgający.

6. Dynamika punktu materialnego i bryły. Prawa ruchu Newtona. Siły (grawitacji, sprężystości, tarcia), praca, energia, zachowanie energii i pędu oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

7. Elementy własności materii: gęstość, lepkość, stężenie, własności sprężyste ciał stałych,

8. Statyka i dynamika płynów. Prawo ciągłości strugi. Budowa i własności cieczy (napięcie powierzchniowe, ciśnienie hydrostatyczne). Przepływ krwi, fizyka płynów organicznych w organizmie ludzkim.

9. Własności gazów. Zasady termodynamiki. Przemiany gazowe.

10. Ciepło - Rozszerzalność cieplna i ciepło właściwe, ciepło topnienia.

11. Elektrostatyka: ładunki elektryczne, przewodniki i izolatory, prawo Coulomba, pole elektryczne. praca pola elektrycznego, pole w dielektrykach, kondensatory.

12. Prąd stały i przemienny: prawo Ohma, opór przewodników, prawa Kirchhoffa. Podstawowe obwody elektryczne, zjawiska termoelektryczne, wpływ prądu elektrycznego na organizm ludzki. Impulsy nerwowe jako impulsy elektryczne.

13. Fale elektromagnetyczne i mechaniczne. Wzrok i słuch.

14. Podstawy optyki geometrycznej – odbicie, załamanie, dyspersja światła.

14. Podstawy spektrometrii, budowa spektrometru, widma optyczne,

15. Zastosowanie refraktometru oraz polarymetru do wyznaczania stężenia roztworów.

16. Zasada działania lasera.

Literatura:

1. F. Jaroszyk, Biofizyka. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001

2. K. Dołowy, Biofizyka, Wydawnictwo SGGW, 2005

3. B. Kędzia, Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki, PZWL, 1980

4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015

5. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna

6. R. Poprawski, W. Salejda, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, cz. 1, Zasady opracowania wyników pomiarów

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Poprawnie formułuje, wyjaśnia i interpretuje podstawowe prawa fizyki.

2. Omawia fizyczne podstawy procesów fizjologicznych (krążenia, przewodnictwa nerwowego, wymiany gazowej, ruchu)

3. Student omawia fizyczne podstawy działania oka i ucha ludzkiego.

2. Podaje matematyczny opis prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych.

3. Podaje przykłady ilustrujące pojęcia biofizyczne.

4. Opisuje metody opracowania wyników pomiarowych i ich niepewności.

5. Omawia budowę podstawowych urządzeń i mierników stosowanych na zajęciach oraz wyjaśnia zasadę ich działania.

6. Zna zasady ochrony własności intelektualnej.

7. wymienia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni biofizyki.

Umiejętności

1. Sprawnie stosuje różne techniki pomiarowe.

2. Czyta ze zrozumieniem instrukcje i stosuje się do zawartych w nich poleceń.

1. Posługuje się aparatem matematycznym przy opracowywaniu wyników pomiarów oraz ich niepewności.

3. Dobiera odpowiednie metody analizy niepewności pomiarowych w zależności od przeprowadzonego eksperymentu.

4. Wyciąga wnioski z uzyskanych wyników.

5. Stosuje różnorodne sposoby prezentacji wyników.

6. Posługuje się programami komputerowymi służącymi do obróbki danych i ich prezentacji graficznej.

2. W sposób precyzyjny i spójny wypowiada się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień biofizycznych.

3. Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności.

4. Stosuje zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej i rozumie potrzebę ich stosowania.

5. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni biofizycznej.

Kompetencje społeczne

Dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania zadań.

Formułuje pytania służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozwiązania.

Rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i własną pracę.

Jest dokładny i skrupulatny podczas wykonywania zadań doświadczalnych i obliczeniowych.

Szanuje pracę innych i z nimi współpracuje.

Przygotowując się do zajęć korzysta z różnych źródeł informacji, które poddaje krytycznej ocenie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Poprawne wykonanie wszystkich przewidzianych w harmonogramie ćwiczeń laboratoryjnych -- próg zaliczeniowy 100%, 20% oceny końcowej;

2. Przygotowanie poprawnych sprawozdań: próg zaliczeniowy 100%, 50% oceny końcowej;

3. Zaliczenie teoretyczne ćwiczeń – odpowiedź ustna bądź sprawdzian pisemny (tzw. wejściówka): próg zaliczeniowy 60%, 30% oceny końcowej,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartecka
Prowadzący grup: Agnieszka Bartecka, Ireneusz Książek, Agata Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartecka
Prowadzący grup: Agnieszka Bartecka, Ireneusz Książek, Agata Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)