Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-2-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Broda B, Mowszowicz J. 2006. Przewodnik do oznaczania Roślin leczniczych, trujących i użytkowych. PZWL – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Woźny A., Przybył K.(red.). 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II Komórki in vitro. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Drobnik J. 2007. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Skrócony opis:

Botanika - ważne zajęcia dla poznania świata roślin i nauczenia się, przynajmniej na podstawowym poziomie, ich rozpoznawania.

Literatura:

Broda B. 2002. Zarys botaniki farmaceutycznej, PZWL, Warszawa.

Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zündorf I.2012. Biologia Farmaceutyczna, Wyd. I polskie, MedPharm.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2007. Botanika (T.1, T.2), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wysokińska H., Świątek L. 2009. Ćwiczenia z botaniki i podstawy biotechnologii roślin. Uniwersytet Medyczny, Łódź.

Gorczyński T. (red.). 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.

Jäger E.J., i in. 2017. Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäβpflanzen: Atlasband.. Springer Spectrum, Berlin

Efekty uczenia się:

Zna charakterystykę morfologiczną i anatomiczną organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin dostarczają¬cych surowce lecznicze i materiały stosowane w farmacji A.W24

Zna metody badawcze stosowane w systematyce oraz poszukiwaniu nowych gatunków i odmian roślin leczni¬czych A.W25

Zna zasady prowadzenia zielnika, a także jego znaczenie i użyteczność w naukach farmaceutycznych A.W26

Potrafi identyfikować i opisywać składniki strukturalne komórek, tkanek i organów roślin metodami mikroskopowymi i histochemicznym A.U16

Potrafi rozpoznawać gatunki roślin leczniczych na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych; A.U17

Potrafi oceniać działania oraz dylematy moralne w oparciu o zasady etyczne A.U20

Metody i kryteria oceniania:

Wykład o charakterze informacyjnym,

Wykład o charakterze monograficznym,

Seminarium o charakterze prezentacji multimedialnej z dyskusją problemową, obserwacje terenowe

Ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, obserwacja makroskopowa, obserwacja mikroskopowa, praca z kluczem do oznaczania roślin naczyniowych

Wykład Egzamin Zaliczenie z oceną pozytywną ćwiczeń i seminarium

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie z oceną Wykonanie praktyczne ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej ocen z kolokwiów

Seminaria Zaliczenie z oceną Przedstawienie prezentacji i uzyskanie oceny pozytywnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Nowak
Prowadzący grup: Małgorzata Jaźwa, Sylwia Nowak, Vitezslav Plasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Nowak
Prowadzący grup: Małgorzata Jaźwa, Sylwia Nowak, Vitezslav Plasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)