Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-4-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Podstawowe cele przedmiotu:

Poznanie funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym

Gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień poprzez rozwiązywanie zadań problemowych na zajęciach seminaryjnych

Uzmysłowienie studentom, że procesy chemiczne zachodzące w organizmach żywych są takie same jak w probówce, różnią się tylko stopniem złożoności i precyzyjną regulacją

Poznanie podstawowych metod stosowanych w analizie najważniejszych grup związków występujących w organizmach żywych oraz wybranych procesów biochemicznych

Zapewnienie podstaw do zrozumienia zagadnień poruszanych w dalszym toku studiów, takich jak mechanizmów działania oraz metabolizmu leków i innych substancji egzogennych, działania organizmu w stanach fizjologicznych i patologicznych

Wyrobienie w studentach nawyku samokształcenia

Pełny opis:

Wykład i seminarium:

Woda jako środowisko reakcji biochemicznych, pH, dysocjacja, roztwory buforowe, związki organiczne występujące w organizmach żywych, grupy funkcyjne i ich reaktywność Budowa i właściwości aminokwasów i peptydów. Budowa i funkcje białek. Metody oczyszczania białek. Metody ustalania struktury białek. Enzymy: mechanizm działania, kinetyka, rodzaje inhibicji. Metody oznaczania aktywności enzymów. Metabolizm węglowodanów – pojęcia i struktury podstawowe, glikoliza i cykl Krebsa. Metabolizm węglowodanów – cykl pentozowy, glukoneogeneza, metabolizm glikogenu i jego regulacja. Reakcje utleniania-redukcji w układach biologicznych, łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna. Metabolizm lipidów – β-oksydacja i biosynteza kwasów tłuszczowych, biosynteza terpenów i sterydów. Błony biologiczne – biosynteza składników błon komórkowych, budowa i dynamika błony komórkowej, procesy transportu membranowego. Katabolizm białek, degradacja aminokwasów, cykl mocznikowy, biosynteza aminokwasów. Metabolizm porfiryn i nukleotydów. Integracja i regulacji procesów metabolicznych, mechanizmy przekazywania sygnałów w komórce. Budowa kwasów nukleinowych, przepływ informacji genetycznej – replikacja i naprawa DNA, synteza i splajsing RNA, Biosynteza białek, kierowanie do organelli, sekwencje sygnałowe

Kontrola ekspresji genów u prokariotów i eukariotów, koncepcja operonu. Biochemia wybranych procesów fizjologicznych – transport tlenu, skurcz mięśni, odbieranie bodźców ze środowiska. Leki jako modyfikatory metabolizmu.

Laboratorium:

1. Dializa

2. Oznaczanie punktu izoelektrycznego glicyny i kazeiny

3. Rozdział białek przy użyciu chromatografii jonowymiennej na DEAE-Sefarozie

4. Ilościowe oznaczanie glutationu (GSH) w wątrobie

5. Wyznaczanie stałej Michaelisa dla reakcji hydrolizy sacharozy katalizowanej przez inwertazę drożdży

6. Właściwości chemiczne cukrów

7. Wyznaczanie liczb właściwych tłuszczów

8. Oznaczanie stężenia cholesterolu całkowitego i glukozy w surowicy krwi metodą enzymatyczną

9. Otrzymywanie lecytyn z żółtka jaja i badanie ich właściwości

10. Izolacja i badanie kwasów nukleinowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, G. J. Gatto, Biochemia, wyd. VIII, PWN, Warszawa, 2018.

2. V. W. Rodwell, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, P.A. Weil, Biochemia Harpera, wyd. VII, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2018.

3. L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Voet, J. G. Voet, Biochemistry, John Wiley& Sons, 4 ed., New York, 2011.

(materiały elektroniczne dostępne na stronie:

http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=0470570954&bcsId=6123)

2. J. L. Tymoczko, J. M. Berg, L. Stryer, Biochemia: krótki kurs, wyd. I, PWN, Warszawa, 2013.

3. D. Steinhilber, M. Schubert-Zsilavecz, H. J. Roth, Chemia medyczna: cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna, MedPharm Polska, Wrocław, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcji składników organicznych komórki (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin). (A.W8, A.W9)

2. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy błon biologicznych, rodzajów transportu błonowego wybranych związków chemicznych. (A.W10)

3. Zna podstawy bioenergetyki komórki (budowa mitochondrium, łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna). (A.W12)

4. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wybranych szlaków metabolicznych, podaje przykłady współzależności metabolicznych oraz mechanizmów regulacji metabolizmu i wpływu leków na te procesy. (A.W6, A.W11, A.W12)

Umiejętności:

1. Wykrywa i oznacza białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, lipidy, hormony i witaminy. (A.U7)

2. Analizuje wpływ wybranych czynników na przebieg procesów fizjologicznych, dokonuje oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy. (A.U8)

3. Wyznacza parametry kinetyczne reakcji enzymatycznych, dobiera metodę analityczną do monitorowania przebiegu reakcji enzymatycznej A.U10

4. Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: wirówką, spektrofotometrem, pH-metrem. (A.U9)

5. Wykonuje podstawowe techniki separacyjne makrocząsteczek: chromatografię kolumnową i elektroforezę żelową. (A.U9)

Postawy:

1. Rozumie przenikanie się dyscyplin we współczesnej nauce – konieczność szerokiego spojrzenia i współpracy specjalistów z wielu dyscyplin. (B.K3)

2. Dostrzega szybki postęp wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się. (B.K1)

3. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych. (A.K1, A.K3)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z prezentacją multimedialną i animacjami komputerowymi

2. Rozwiązywanie zadań

3. Ćwiczenia laboratoryjne

4. Konsultacje

Formy zaliczenia:

Wykład: egzamin pisemny testowy.

Konwersatorium: 2 kolokwia i rozwiązywanie zadań.

Laboratorium: Wykonanie 10 ćwiczeń, napisanie 10 sprawdzianów (wejściówek), napisanie 10 sprawozdań.

Kryteria zaliczenia:

Wykład: uzyskanie co najmniej 60% liczby punktów na egzaminie.

Konwersatorium: uzyskanie co najmniej 60% z sumarycznej liczby punktów z dwóch kolokwiów.

Laboratorium: wykonanie wszystkich doświadczeń, uzyskanie co najmniej 60% sumarycznej liczby punktów ze sprawdzianów, sprawozdań oraz za postawę i sprawność techniczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wojtasek
Prowadzący grup: Bożena Frąckowiak-Wojtasek, Hubert Wojtasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wojtasek
Prowadzący grup: Bożena Frąckowiak-Wojtasek, Hubert Wojtasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)