Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bromatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-8-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bromatologia
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

Farmacja

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

VIII

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Cele

C1 Zapoznanie studentów z zasadami analizy i oceny jakości żywności

C2 Zapoznanie studentów z budową, właściwościami i znaczeniem podstawowych składników żywności

C3 Zapoznanie studentów z żywieniem człowieka i zapotrzebowaniem na składniki odżywcze

C4 Zapoznanie studentów z tematyką interakcji leków z żywnością oraz wpływem pożywienia na wchłanianie, biotransformacje i wydalanie leków

C5 Zapoznanie studentów z zagadnieniami zanieczyszczeń żywności, substancji antyodżywczych

C6 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dodatków do żywności

C7 Zapoznanie studentów z zagadnieniami żywności funkcjonalnej, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego

C8 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi opakowań do żywności, przechowywania żywności i transportu żywności

Pełny opis:

Wykład

W01 Bromatologia – zagadnienia wstępne

W02 Węglowodany: podział, budowa, właściwości, rola żywieniowa, znaczenia błonnika pokarmowego w żywieniu

W03 Białka: rodzaje i występowanie w żywności, właściwości, rola żywieniowa

W04 Tłuszcze – rodzaje i występowanie w żywności, rola żywieniowa tłuszczy oraz wielo- i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych

W05 Makroelementy: występowanie w środkach spożywczych, zapotrzebowanie, skutki niedoboru i nadmiaru

W06 Mikroelementy - występowanie w środkach spożywczych, zapotrzebowanie, skutki niedoboru i nadmiaru

W07 Witaminy rozpuszczalne w wodzie: funkcje fizjologiczne, występowanie w żywności, skutki niedoboru i nadmiaru

W08 Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: funkcje fizjologiczne , występowanie w żywności, skutki niedoboru i nadmiaru

Seminarium

Tematyka seminarium obejmowała będzie następujące zagadnienia: Nadzór nad jakością zdrowotną żywności – ustawodawstwo żywnościowe. Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego. Choroby zakaźne odzwierzęce i pasożytnicze. Dodatki do żywności. Żywność genetycznie modyfikowana. Żywność funkcjonalna. Zaburzenie odżywiania. Przegląd wybranych diet. Zalecenia żywieniowe w określonych schorzeniach. Suplementy diety. Interakcja leków z pożywieniem.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (student zobowiązany jest wykonać dziesięć spośród poniżej wyszczególnionych ćwiczeń praktycznych):

L01 Oznaczanie chlorków w soku z kapusty kiszonej i ogórków kiszonych metodą Mohra.

L02 Oznaczanie kwasu benzoesowego w napoju bezalkoholowym metodą miareczkową

L03 Identyfikacja cukrów w produktach spożywczych metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).

L04 Oznaczanie zawartości cukrów redukujących przed i po inwersji w miodzie pitnym metodą Lane-Eynona.

L05 Analiza jakościowa tłuszczów: oznaczanie stopnia kwasowości tłuszczu; Oznaczanie zawartości nadtlenków; wykrywanie jełczenia ketonowego próbą Taufla i Thalera, wykrywanie aldehydu epihydrynowego.

L06 Oznaczanie witamin: Oznaczanie zawartości witaminy C w soku z kiszonej kapusty i soku z cytryny metodą miareczkową. Oznaczanie witaminy E metoda spektrofotometryczną w produktach tłuszczowych.

L07 Oznaczanie aktywności diastazowej miodu wg PN-88/A-77626

L08 Oznaczanie substancji antyodżywczych – szczawianów oraz tiocyjanów - w produktach spożywczych

L09 Oznaczanie związków fenolowych w środkach spożywczych

L10 Wykrywanie obecności ditlenku siarki w winie.

L11 Oznaczanie zawartości białka w mleku.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gertig H., Przysławski J. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. PZWL Warszawa 2006

2. Sikorski Z. E. Chemia żywności WNT Warszawa 2007

3. H. Grajeta Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka. Wrocław 2012

Literatura uzupełniająca

1. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa 2014

2. Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2012

3. Zachwieja Z. (red.) Leki i pożywienie-interakcje, MedPharm Polska, Wrocław 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

EKW1 podstawowe składniki odżywcze, zapotrzebowanie na nie organizmu, ich znaczenie, fizjologiczną dostępność i metabolizm oraz źródła żywieniowe D.W30

EKW2 metody stosowane do oceny wartości odżywczej żywności D.W31

EKW3 problematykę substancji dodawanych do żywności, zanieczyszczeń żywności oraz niewłaściwej jakości wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością D.W32

EKW4 problematykę żywności wzbogaconej, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego D.W33

EKW5 metody oceny sposobu żywienia człowieka zdrowego i chorego D.W34

EKW6 podstawy interakcji lek – żywność D.W35

EKW7 wymagania i metody oceny jakości suplementów diety, w szczególności zawierających witaminy i składniki mineralne D.W36

EKW8 metody żywienia pacjentów dojelitowo D.W37

Umiejętności

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

EKU1 charakteryzować produkty spożywcze pod kątem ich składu i wartości odżywczej D.U23

EKU2 przeprowadzać ocenę wartości odżywczej żywności metodami obliczeniowymi i analitycznymi (w tym metodami chromatografii gazowej i cieczowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej) D.U24

EKU3 oceniać sposób żywienia w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię oraz podstawowe składniki odżywcze w stanie zdrowia i choroby D.U25

EKU4 wyjaśniać zasady i rolę prawidłowego żywienia w profilaktyce i przebiegu chorób D.U26

EKU5 oceniać narażenia organizmu ludzkiego na zanieczyszczenia obecne w żywności D.U27

EKU6 przewidywać skutki zmian stężenia substancji czynnej we krwi w wyniku spożywania określonych produktów spożywczych D.U28

EKU7 wyjaśniać przyczyny i skutki interakcji między lekami oraz lekami a pożywieniem D.U29

EKU8 udzielać porad pacjentom w zakresie interakcji leków z żywnością D.U30

EKU9 udzielać informacji o stosowaniu preparatów żywieniowych i suplementów diety D.U31

Kompetencje społeczne (postawy)

EKK1 Potrafi podjąć współpracę z innymi przedstawicielami zawodów medycznych

EKK2 Potrafi prowadzić edukację żywieniową i profilaktykę chorób dietozależnych

EKK3 Potrafi edukować w zakresie wspomagania prowadzonej farmakoterapii poprzez właściwe postepowanie żywieniowe

EKK4 Kontynuuje dalszą naukę w celu poszerzania i uaktualniania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

M1 Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

M2 Wykład konwersatoryjny

M3 Ćwiczenia laboratoryjne

Ocena formująca

Laboratorium

OF1 Wykonanie ćwiczenia praktycznego

OF2 Przygotowanie sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

OF3Krótki sprawdzian pisany przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia

Seminarium

OF4 Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej

OF5 Kolokwium końcowe

Ocena podsumowująca

OP1 Egzamin

OP2 Średnia ważona ocen formujących (w przypadku ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminarium)

Warunki zaliczenia

Wykład

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi. Ocenę pozytywną otrzymują studenci, którzy uzyskali co najmniej 60%, punktów możliwy do uzyskania .

Seminarium

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i przedstawieni prezentacji multimedialnej na zaproponowany przez prowadzącego temat oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego tematycznie związanego z poruszanymi na zajęciach tematami. Ocenę pozytywną otrzymują studenci, którzy uzyskali co najmniej 60%, punktów możliwy do uzyskania podczas cyklu zajęć.

Ćwiczenia laboratoryjne

Warunkiem zaliczenia jest: (I) wykonanie dziesięciu wskazanych przez prowadzącego ćwiczeń, (II) przygotowanie raportu z przeprowadzonych doświadczeń (III) zaliczenie krótkich testów tematycznie związanych z wykonywanymi ćwiczeniami.

Ocenę końcową ustala się na podstawie procentowej liczby punktów uzyskanych z zajęć. Na ocenę wpływają punkty uzyskane za wykonanie ćwiczenia (max. 1 pkt), punkty uzyskane ze sprawdzianu wiedzy (max. 5 pkt.) i sprawozdania, raportu z ćwiczeń (max. 4 pkt).

Ocenę pozytywną otrzymują studenci, którzy uzyskali co najmniej 60%, punktów możliwy do uzyskania podczas cyklu zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń, Izabela Jasicka-Misiak, Beata Żyszka-Haberecht
Prowadzący grup: Dorota Wieczorek, Beata Żyszka-Haberecht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń, Izabela Jasicka-Misiak, Beata Żyszka-Haberecht
Prowadzący grup: Dorota Wieczorek, Beata Żyszka-Haberecht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)