Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroorganizmy osadu czynnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroorganizmy osadu czynnego
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie roli organizmów osadu czynnego w procesach oczyszczania ścieków.

Pełny opis:

Problematyka zajęć: Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Organizmy osadu czynnego i ich aktywność enzyma-tyczna. Procesy biologicznej eliminacji azotu i fosforu ze ścieków. Właściwości sorpcyjne osadu czynnego.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A1. Wykorzystywana podczas zajęć:

1. Fijałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Wiąckowski K.. Osad czynny, biologia i analiza mikrosko-powa. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

2. Klimiuk E., Łebkowska M.. Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2007.

3. Hartman L. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa 1996.

4. Miksch K., Sikora J.. Biotechnologia ścieków. PWN, Warszawa 2010.

A2. Studiowana samodzielnie przez studenta:

j.w.

B. Literatura uzupełniająca

1. Buraczewski G.. Biotechnologia osadu czynnego. PWN, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza

•W1 ma pogłębioną wiedzę na temat technologii biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego

Umiejętności

•stosuje podstawowe techniki laboratoryjne do prowadzenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków

•wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna zadania badawcze związane z oczyszczaniem ścieków

•interpretuje wyniki i formułuje wnioski z prowadzonych badań

Kompetencje społeczne

•potrafi pracować w zespole w trakcie prowadzenia doświadczeń oraz interpretacji i analizy wyników

Metody i kryteria oceniania:

•zaliczenie pisemne treści teoretycznych - 60% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 50%

•opracowanie wyników zadań praktycznych – 20% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 50%

•obecność na zajęciach – 20% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 70%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.