Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrozumieć nano-świat: od nanomaszyn w medycynie do nanocząstek w kosmetykach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000021 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zrozumieć nano-świat: od nanomaszyn w medycynie do nanocząstek w kosmetykach
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Ogólne zapoznanie z wiedzą z nanostruktur. Poznanie nanostruktur wytworzanych z biopolimerów i lipidów; poznanie technik ich wytwarzania. Poznanie nanomaszyn kontruowanych z biomolekuł. Zapoznanie z zastosowaniami nanostruktur w terapiach medycznych, diagnostyce i kosmetologii.

Pełny opis:

Problematyka konwersatorium: Nanostruktury wytwarzane z biopolimerów i z lipidόw. Nanomaszyny konstruowane z biomolekuł: nano-pory i sztuczne kanały transmembranowe, nano-biosensory, nano-przenośniki kwasów nukleinowych oraz lekarstw, motory molekularne w komórce i w medycynie. Zastosowania nanostruktur w medycynie i obrazowaniu biologicznym. Nanocząstki w kosmetykach.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

•Prow, T.W. et al. (2011) Nanoparticles and microparticles for skin drug delivery. Adv. Drug Deliv. Rev. 63, 470-491.

•Peer, D. et al. (2007) Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy. Nature Nanotechnology 2, 751-760.

•Hess H. 2011. Engineering Applications of Biomolecular Motors. Annu. Rev. Biomed. Eng. 2011. 13:429–50.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

•Song, S. et al. (2008) Aptamer-based biosensors. Trends in Analytical Chemistry 27, 108-117.

•Papakostas D., Rancan, F. (2011) Nanoparticles in dermatology. Arch. Dermato. Res 303, 533-550.

B. Literatura uzupełniająca

•Barolo B. (2010) Penetration of Nanoparticles and Nanomaterials in the Skin: Fiction or Reality? J. Pharmac. Sci 99, 21-50.

•Yildiz, I. et al. (2011) Applications of viral nanoparticles in medicine. Curr. Opin. Biotechnol. 22, 901-908.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1: zna nanostruktuktury biologiczne i techniki ich wytwarzania

W2: zna nanomaszyny konstruowane z biomolekuł

W3: wyjaśnia zastosowania nanostruktur w terapich medycznych, diagnostyce i kosmetologii

Umiejętności

U1: korzysta z literaturą naukowej

U2: czyta ze zrozumieniem naukowe teksty z zakresu nanostruktur biologicznych

U3: opracowuje zagadnienie problemowe dotyczące nanostruktur biologicznych; dokonuje syntezy danych pochodzących z różnych źródeł i wyciąga na tej podstawie wnioski

Kompetencje społeczne (postawy)

K1: wykazuje kreatywność i zainteresowanie problemami z zakresu nanostruktur biologicznych

K2: potrafi współdziałać i pracować w grupie realizującej określone zadanie

Metody i kryteria oceniania:

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny prezentacji (80% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 50%), oraz aktywności studenta na zajęciach (20% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 100%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.