Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ABC rocka: P jak Polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-01-07-000002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ABC rocka: P jak Polska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Literatura uzupełniająca:

Dorobek A., 2001, Rock: problemy, sylwetki, konteksty. Szkice z estetyki i socjologii rocka, Bydgoszcz.

Marcinkiewicz R. (red.), 2010, Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2011, Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2012, Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2013, Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2014, Unisono w wielogłosie, t. 5: W stronę typologii i terminologii rocka, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2019, Unisono w wielogłosie, t. 6: Rock na pograniczach, Opole.

Piotrowski G., 2016, Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, Warszawa.

Waschko R., 1970, Przewodnik Iskier: muzyka jazzowa i rozrywkowa, Warszawa.

Skrócony opis:

W ramach zajęć rock zostanie przedstawiony jako ważny składnik kultury polskiej w II poł. XX w. oraz dwóch pierwszych dekadach XXI w. Istotnym elementem spotkań ma być odejście od stereotypowego spojrzenia na kulturę rocka (w myśl którego rock badany jest głownie w kontekście mówienia o subkulturach i traktowany jako muzyka adresowana jedynie do młodzieży itp.). Konsekwencją tego założenia powinno być ukazanie rocka w Polsce jako zjawiska heterogenicznego oraz nieograniczającego się jedynie do dorobku wykonawców z lat 80. i ewentualnie 90. minionego stulecia.

Pełny opis:

Treści programowe:

[1] O problemach z terminologią.

[2] Polski rock w słownikach i encyklopediach.

[3] Polski rock a fonografia.

[4] „Polska młodzież śpiewa polskie piosenki”.

[5] W stronę rocka progresywnego.

[6] Polski rock w korespondencji sztuk.

[7] Concept album w polskim rocku.

[8] Polityka w rocku, rock w polityce.

[9] Bliżej świata (lata 90. XX w.).

[10] Polski rock w nowym stuleciu.

[11] Czasopiśmiennictwo rockowe w Polsce.

[12] Polski rock a pozostałe środki masowego przekazu.

[13] Polski rock a onomastyka: artifonimy.

[14] Polski rock a onomastyka: ideonimy.

[15] Najnowsze tendencje w polskim rocku.

Literatura:

Gnoiński L., Skaradziński J., 2001, Encyklopedia polskiego rocka, Poznań.

Królikowski W., 1997, Polski rock. Przewodnik płytowy: A–K, Warszawa.

Królikowski W., 1998, Polski rock. Przewodnik płytowy: L–Ż. Suplement A–K, Warszawa.

Michalski D., 2009, Czesław Niemen. Czy go jeszcze pamiętasz?, Warszawa.

Radoszewski R., 2004, Czesław Niemen. Kiedy się dziwić przestanę… Monografia artystyczna, Warszawa.

Siwak W., 1993, Estetyka rocka, Warszawa.

Skliński T., 2006, Niemen. Dyskografia. Fakty i twórczość, Warszawa.

Walicki F., 2012, Epitafium na śmierć rock’n’rolla, Sopot.

Wilczyński M., 2008, Polski rock progresywny. Przewodnik, Sosnowiec.

Wolański R., 2003, Pop, rock, jazz, folk. Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej, t. 1–3, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu student powinien:

— uświadamiać sobie heterogeniczność polskiego rocka, który nawet w pracach badawczych opisywany jest przez pryzmat stereotypów (WK);

— znać podstawowe cechy terminologii rockowej (WG).

Umiejętności

Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

— rozpoznawać najważniejszych przedstawicieli polskiego rocka (UW).

Kompetencje społeczne (postawy)

Po zakończeniu kursu student powinien:

— zdawać sobie sprawę z wkładu rocka w dorobek kulturowy (KK).

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

B. Formy zaliczenia:

Praca zaliczeniowa, aktywność.

C. Podstawowe kryteria:

Praca zaliczeniowa (do wyboru różne warianty, odpowiadające preferencjom studenta) — 60%; aktywność / udział w dyskusji — 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Radosław Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kropielnicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)