Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne i psychopedagogiczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-02-02-000020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne i psychopedagogiczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

15 godzin – udział w zajęciach

35 godzin - udział w projekcie realizowanym w ramach zajęć

Skrócony opis:

Opis przedmiotu/zakres tematyczny: Biomedyczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia, w tym: prenatalny i perinatalny okres w życiu rodziny, okres niemowlęcy i poniemowlęcy, wiek przedszkolny, wiek szkolny i okres dojrzewania, dorosłość. Omówione zostaną także potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży, zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe oraz palące problemy współczesności (aktualne zagrożenia dla funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia).

Pełny opis:

Treści programowe:

perinatalny okres w życiu rodziny, okres niemowlęcy i poniemowlęcy, wiek przedszkolny, wiek szkolny i okres dojrzewania, dorosłość. Potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży. Zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe. Palące problemy współczesności

Literatura:

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.

Eliot L., Co tam się dzieje? Media Rodzina, Poznań 2010.

Encyklopedia rodzice i dzieci, Bielsko-Biała 2002.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2010.

Lichtenberg-Kokoszka E. (red.), Wybrane biomedyczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka dorosłego, Impuls, Kraków 2019.

Lichtenberg-Kokoszka E., Susło R. (red.): Jakość życia współczesnego człowieka, Impuls, Kraków 2019.

Łoś Z., Pięćdziesiąt lat badań nad przywiązaniem u ludzi i zwierząt, [w:] Wokół jakości życia. Studia psychologiczne, B. Bartosz, J. Klebaniuk (red.) Warszawa 2006, s. 9-25.

Maciarz A., Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo, Warszawa 2009.

Malinowski A., Auksologia, Uni. Zielonogórski, Zielona Góra 2007.

Malinowsli A., Auksologia, Zielona Góra 2007.

Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, PWN, Warszawa 2007.

Turner J.S., D.B. Helms, Rozwój człowieka, Warszawa 1999.

Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W 1 – student zna elementarną terminologię używaną w biomedyce, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W 2 – ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw

W 3 – ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

W 4 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

W 5 - ma elementarną wiedzę o wybranych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

W 6 – zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

W 7 –ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

UMIEJĘTNOŚCI

U 1 – potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

U 2 – potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

U 3 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

U 4 – potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K 1 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K 2 – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

K 3 – wykazuje postawę warunkowej akceptacji zachowania podopiecznego przy bezwarunkowej akceptacji jego osoby

K 4 - odpowiedzialnie wspiera rozwój podopiecznego zgodnie z jego potrzebami i sytuacją życiową

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne stosowane podczas zajęć: wykład, projekt indywidualny lub grupowy.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach. Aktywny, indywidualny lub grupowy udział w projekcie realizowanym w ramach zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)