Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(Nie)bezpieczne kosmetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-02-14-000004
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: (Nie)bezpieczne kosmetyki
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu uświadomienie studentom jakie korzyści płyną z używania preparatów kosmetycznych, ale również jakie w związku z tym czekają na nich zagrożenia.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi dokumentami regulującymi bezpieczeństwo preparatów kosmetycznych, obecnymi trendami składników aktywnych używanych w preparatach kosmetycznych oraz związkami w niż używanymi, których bezpieczeństwo budzi wątpliwość.

1 . Kosmetyk

2. Podstawowe dokumenty regulujące bezpieczeństwo preparatów kosmetycznych

3. Drogi przenikania preparatów kosmetycznych w głąb skóry

4. Pożądane składniki aktywne preparatów kosmetycznych

5. Trendy kosmetyczne (składniki aktywne)

6. Składniki kosmetyczne potencjalnie niebezpieczne

7. Niepokojące doniesienia literaturowe odnoszące się do niektórych składników kosmetycznych

Literatura:

1. Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001r. Dz.U. 2001 Nr 42 poz. 473 – najważniejsze postanowienia

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i

powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych (2006/257/WE) –

najważniejsze postanowienia

2. W05 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada

2009 dotyczące produktów kosmetycznych

2010

3. Glinka R., Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii , Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu substancji używanych do wyrobu

produktów kosmetycznych

W2 Student zna definicję produktu kosmetycznego i wymienia podstawowe drogi przenikania preparatu kosmetycznego w głąb skóry

Umiejętności:

U1 . Na podstawie artykułów naukowych student potrafi scharakteryzować działanie wybranych związków aktywnych zawartych w preparatach kosmetycznych

U.2. Student potrafi wyszukać i scharakteryzować wybrane składniki kosmetyczne zawarte w Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001r. Dz.U. 2001

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1. Student jest gotów prowadzić konwersację na wybrane tematy z poszanowaniem odmienności zdania pozostałych członków grupy

Metody i kryteria oceniania:

A. Formy zaliczenia (weryfikacja efektów uczenia się)

Zaliczenie na ocenę

B. Podstawowe kryteria ustalenia oceny

Obecność(25%), aktywność na zajęciach(25%), referat (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szutt
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi dokumentami regulującymi bezpieczeństwo preparatów kosmetycznych, poznają obecne trendy składników aktywnych używanych w produktach kosmetycznych oraz poznają związki w nich używane, których bezpieczeństwo budzi wątpliwości.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1 . Kosmetyk

2. Podstawowe dokumenty regulujące bezpieczeństwo preparatów kosmetycznych

3. Drogi przenikania preparatów kosmetycznych w głąb skóry

4. Pożądane składniki aktywne preparatów kosmetycznych

5. Trendy kosmetyczne (składniki aktywne)

6. Składniki kosmetyczne potencjalnie niebezpieczne

7. Niepokojące doniesienia literaturowe odnoszące się do niektórych składników kosmetycznych

Literatura:

1. Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001r. Dz.U. 2001 Nr 42 poz. 473 – najważniejsze postanowienia

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i

powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych (2006/257/WE) –

najważniejsze postanowienia

2. W05 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada

2009 dotyczące produktów kosmetycznych

2010

3. Glinka R., Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii , Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)