Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczny internet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-03-02-000006
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczny internet
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Literatura uzupełniająca:

Nick Ioannou, "Internet Security Fundamentals: Practical Steps To Increase Your Online Security"


Kevin Mitnick, "Duch w sieci"


Christopher Hadnagy, "Socjotechnika"


Wojciech Orliński, "Internet. Czas się bać."

Skrócony opis:

Jak tworzyć dobre hasła i dlaczego należy mieć ich wiele.

Jak rozpoznać podejrzane przesyłki emailowe.

Kto i po co tworzy wirusy i jak się przed nimi chronić.

I jeszcze kilka innych ciekawych tematów będzie poruszanych na tych zajęciach...

np.

Jak panować nad komputerem siłą tylko umysłu :-)

Pełny opis:

Internet nie jest bezpiecznym miejscem i nikt nie może zapewnić, że takim się stanie po ukończeniu jakiegokolwiek kursu.

Posiadanie jednakowoż pewnej wiedzy sprawi, że nie będziemy zbyt łatwą ofiarą i przestępca będzie się musiał napracować (więc istnieje szansa, że się zniechęci i poszuka łatwiejszej ofiary).

Literatura:

Leo A. Notenboom, "(The ASK LEO! Guide to) Staying Safe on the Internet"

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W1. Posiada podstawową wiedzę na temat zasad działania Internetu.

K_W2. Posiada wiedzę na informacji zawartych w nagłówku e-maila, i które z nich mogą być łatwo sfałszowane.

K_W3. Posiada podstawową wiedzę na temat działania stron internetowych.

K_W4. Zna rodzaje oprogramowania szkodliwego i podstawowe zasady ochrony przed nim.

K_W5: Zna podstawowe techniki stosowane przez przestępców podczas ataków z wykorzystaniem socjotechniki.

Umiejętności

K_U1: Potrafi tworzyć odpowiednio skomplikowane i różnorodne hasła.

K_U2: Potrafi odczytać treść nagłówka wiadomości e-mail i zidentyfikować informacje określające jego nadawcę.

K_U3: Może rozpoznać podejrzane łącza do stron internetowych.

K_U4: Może zidentyfikować próbę ataku z wykorzystaniem narzędzi socjotechnicznych.

Kompetencje społeczne

K_K1: Zna znaczenie ochrony własnych zasobów dla zasobów przyjaciół i współpracowników (np. w lokalnej podsieci).

K_K2: Jest świadomy postępu i rozwoju zarówno zawartości Internetu jak i metod stosowanych przez przestępców.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Książek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Książek
Prowadzący grup: Ireneusz Książek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AzO-QrnthtrtZ0rsVhbZbsdLn-z_tOeFKkatv49KS6fE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb47c8b3-abcb-48fa-9137-fd4379e2768a&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Książek
Prowadzący grup: Ireneusz Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Książek
Prowadzący grup: Ireneusz Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)