Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania Układu Słonecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-03-02-000011
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania Układu Słonecznego
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione metody i wynika badań Układu Słonecznego. Przedstawiona zostanie teoria powstawania Układów Planetarnych. Przedyskutowane zostaną wyniki poszukiwań planet pozasłonecznych i możliwości znalezienia życia we Wszechświecie.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione metody i wynika badań Układu Słonecznego. Przedstawiona zostanie teoria powstawania Układów Planetarnych. Przedyskutowane zostaną wyniki poszukiwań planet pozasłonecznych i możliwości znalezienia życia we Wszechświecie.

I.Wstęp: Podstawowe wiadomości o układzie planetarnym

II. Stan Badań Układu Słonecznego

III. Historia lotów kosmicznych

IV. Planety

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna planet, kształtowanie powierzchni planet i ich księżyców, atmosfery planetarne, podstawowe informacje magnetosferach planetarnych

V. Drobne ciała Układu Słonecznego

VI. Dlaczego na Ziemi może rozwijać się życie?

VII. Scenariusze powstawania Układu Słonecznego

VIII. Inne układy planetarne.

Literatura:

Artmowicz P.: Astrofizyka Układów Planetarnych PWN Warszawa 1995

Kuchowicz B.: Kosmochemia PWN Warszawa 1979

Wołczek O.: Loty Międzyplanetarne PWN Warszawa 1980

Ziółkowski K.: Poza Ziemię PWN Warszawa 2017

Zurbin R., Wagner R.: Czas Marsa Pruszyński i sp Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Wiedza: Posiadają wiedzę dotyczącą badań układu Słonecznego. Znają techniki badawcze stosowane

w tych badania. Znają teorie powstawania Układu Słonecznego i innych układów planetarnych.

Znają dotychczasowe wyniki badań nad poszukiwaniem pozasłonecznych układów planetarnych.

Umiejętności: Umieją znajdować w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach informacje

dotyczące badań Układu Słonecznego.

Kompetencje Społeczne: Potrafią krytycznie podejśćdo wyników badań prezentowanych na

wykładach. Znają i umieją stosować zasady etyki zawodowej w badaniach naukowych.

Umieją współpracować w dziedzinie poszerzania swojej wiedzy w zakresie objętej wykładem.

.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

• Udział w Zajęciach/ Obecność na wykładach

• Dyskusja podsumowująca. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest aktywność i zaangażowanie w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Godłowski
Prowadzący grup: Włodzimierz Godłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Godłowski
Prowadzący grup: Włodzimierz Godłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Godłowski
Prowadzący grup: Włodzimierz Godłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Godłowski
Prowadzący grup: Włodzimierz Godłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)