Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czyściec - czyli dojrzewanie do miłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-05-00-000024
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czyściec - czyli dojrzewanie do miłości
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Prezentacja różnych sposobów ujmowaniu i interpretacji pośmiertnego stanu oczyszczenia, będących efektem zastosowania współczesnych modeli myślenia do tradycyjnej nauki o czyśćcu. W nowej perspektywie interpretacyjnej czyścieć przedstawiany jest - niezależnie od zróżnicowanych aspektów - jako złożony procesu dojrzewania do miłości.

Pełny opis:

1. Tradycyjne i potoczne wyobrażenie czyśćca

2. Implikacje zastosowania personalistycznych kategorii myślowych w nauce o pośmiertnym dojrzewaniu

3. Kara czyśćcowa

4. „Miejsce” czyśćca

5. „Trwanie” czyśćca

6. Doczesna antycypacja czyśćca

8. Nowe pojęcia czyśćca

9. Wewnętrzna integracja

10. Osobowe uzdrowienie

11. Dojrzewanie ku pełni człowieczeństwa

12. Poszukiwanie tożsamości

13. Osiągnięcie zdolności do pełnej miłości

14. Egzystencjalne znaczenie nauki o czyśćcu

15. Pastoralny wymiar nauki o czyśćcu

Literatura:

Z. KIJAS, Czyściec. Czy jest i dla kogo?, Kraków 1999.

A. SKWIERCZYŃSKI, Miłość oczyszczająca. Współczesna interpretacja katolickiej nauki o czyśćcu, Warszawa 1992.

T.D. ŁUKASZUK, Czyściec, czyli miłość oczyszczająca, „Ateneum Kapłańskie” 74 (1982) z. 2, s. 236-246.

L. BOROS, Misterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji, tłum. B. Białecki, Warszawa 1977, s. 141-152.

H. URS VON BALTHASAR, Eschatologia w naszych czasach, Kraków 2008.

R. GUARDINI, O rzeczach ostatecznych. Chrześcijańska nauka o śmierci, oczyszczeniu po śmierci, zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym, Kraków 2004, s. 33-56.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu dogmatycznego nauczania o czyśćcu - TMA_W06; P7S_WG

2. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach eschatologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi i społecznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych - TMA_W01; P7S_WG

3. Ma gruntowną znajomość zasad interpretacji doktrynalnych wypowiedzi Kościoła oraz tekstów teologicznych - TMA_W01; P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

1. Posiada umiejętności obejmujące analizę tekstów biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów oraz opracowanie i prezentację wyników - TMA_U02; P7S_UW

2. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych w celu określenia ich znaczeń, skutków i implikacji - TMA_U08; P7S_UW

3. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań - TMA_U09; P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów - TMA_K05; P7S_KO

2. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy doktrynalne związane ze społeczną rzeczywistością grzechu - TMA_K06; P7S_KK; P7S_KO

3. Interesuje się współczesnymi propozycjami i osiągnięciami w refleksji teologicznej na temat czyśćca- TMA_K08; P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – 80%

2. Znajomość analizowanych lektur – 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Porada
Prowadzący grup: Rajmund Porada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Porada
Prowadzący grup: Rajmund Porada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki teologiczne

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)