Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cuda a zdarzenia niezwykłe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-05-00-000030
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cuda a zdarzenia niezwykłe
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

licencjackie i magisterskie

Kierunek studiów:

Teologia

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

zimowy i letni 2024/2025

Profil kształcenia:

ogólny

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Wymagania:

Aktywny udział w konwersatorium.

Przygotowanie zaliczenia według jednej według jednej z wybranych opcji (zob. metody i kryteria oceniania).

Literatura uzupełniająca:

C.S. Keener, Cuda dzisiaj: nadprzyrodzone działanie Boga we współczesnym świecie, Kraków 2022; B. Kochaniewicz (red), Racjonalność wiary, Poznań 2012; M. Rusecki, Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi, Lublin 2010; A. Anderwald, Nauki przyrodnicze wobec zjawisk paranormalnych, w: K. Kaucha, J. Mastej (red.), Nauka wobec zjawisk paranormalnych, Lublin 2011, s. 49-68; Th. Mangiapan, Medyczna kontrola uzdrowień w Lourdes, „Comunio”, 9(1989), nr 6, s. 82-92.

Nakład pracy studenta:

A. Godziny kontaktowe: 25 godz. / 1 ECTS

Udział w zajęciach: 15 godz.

Udział w innych formach kontaktu bezpośredniego (m.in. konsultacjach, omówieniu pracy zaliczeniowej, zaliczeniu): 10 godz.


B. Praca własna studenta: 25 godz. / 1 ECTS

Lektura: 12 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej, nawiązującej do tematyki zajęć/albo opracowanie wybranej lektury/: 13 godz.

Założenia:

Zachodzenie współprzenikania pomiędzy treścią pojęcia teologicznego „cudu” a treścią pojęcia „zdarzenia niezwykłe”

Skrócony opis:

Wprowadzenie studenta do: (1) zagadnień dotyczących teologicznego rozumienia cuda (interpretacji cudów biblijnych, rozpoznania cudu, funkcji cudu – teologii cudu); (2) rozumienia pojęcia „zdarzenie niezwykłe”; (3) do właściwego odróżniania różnych perspektyw badawczych (psychologicznej, religiologicznej, filozoficznej, teologicznej) zdarzeń cudownych czy zdarzeń niezwykłych; (4) krytycznej interpretacji zdarzenia cudownego z uwzględnieniem właściwych danej perspektywie metod badawczych (m.in. unikania synkretyzmu i pomieszania pojęć w dziedzinie religii i wiary).

Pełny opis:

Treść konwersatorium obejmuje: (1) próbę wyjaśnienia źródeł aktualności prezentowanej problematyki, analizy przyczyn zainteresowania (zwłaszcza w świetle roszczeń związanych z rozwojem nauk szczegółach, techniki – swoistego paradygmatu technologicznego; (2) kwestie dotyczące teologicznego rozumienia cuda (interpretacji cudów biblijnych, rozpoznania cudu, funkcji cudu – teologii cudu); (3) próby bliższego zdefiniowania pojęcia „zdarzenia niezwykłe”, prezentację złożoności procesu interpretacji różnego rodzaju zdarzeń niezwykłych (np. tzw. zjawisk paranormalnych); (4) określenia możliwych relacji między cudem (w rozumieniu teologicznym) a zdarzeniami niezwykłymi; (5) odniesienia do wiary (w tym wiary chrześcijańskiej) m.in. próby rozwiązania dylematu: cud/zdarzenia niezwykłe: szansa czy zagrożenie dla wiary religijnej; (6) ukazania odmienności i oryginalnością różnych perspektyw badawczych (psychologicznej, religiologicznej, filozoficznej, teologicznej) zdarzeń cudownych; (7); krytyczną interpretacje zdarzenia cudownego z uwzględnieniem właściwych danej perspektywie metod badawczych.

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Papieska Rada Kultury, Papieska Rada ds. dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat „New Age” (Roma, 3 luty 2003); J. Pyda, Cuda (Seria: Pszenica i Kąkol), Warszawa – Poznań 2022; Kard. Gerhard Müller, Cud nieśmiertelności. Co będzie po życiu ziemskim?, tł. Kamil Markiewicz, Warszawa 2023; K. Kaucha, J. Mastej (red.), Nauka wobec zjawisk paranormalnych (Bi-blioteka Teologii Fundamentalnej t. 6), Lublin 2011 [https://docplayer.pl/5718900-Nauka-wobec-zjawisk-paranormalnych.html [22.09.2023]; E. LOHSE, Die Wundertaten Jesu: die Bedeutung der neutestamentlichen Wunderüberlieferung für Theologie und Kirche, Stuttgart 2015; K. Erlemann, Kaum zu glauben. Wunder im Neuen Testament, Göttingen 2016; M. Rusecki, Traktat o cudzie, Lublin 2006, s. 17-206.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Franciszek, Ja wierzę, my wierzymy: niepublikowane rozważania na temat korzeni naszej wiary, Niepokala-nów 2021; J. Dispenza, Jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał: jak zwykli ludzie mogą robić niezwykłe rzeczy, Białystok 2022; R. Bartlett, Fizyka cudów: materializując świadomość, Białystok 2022; D. Adamska-Rutkowska, Świadomość wielowymiarowa w świetle badań naukowych, Białystok 2022; A. Świeżyński, Filozofia cudu, Warszawa 2012; M. Rusecki, Teologia wobec zjawisk paranormalnych: zarys problematyki, Częstochowa 2010; K. Berger. Czy wolno wierzyć w cuda? Poznań 2006; A. LÄPPLE, Cudowne uzdrowienia w Lourdes, tłum. Urszula Ruczko, Wrocław 2001; A. Anderwald, Rozpoznanie cudu, w: Leksykon teologii fundamentalnej, M. Rusecki i in. (red.), Lublin-Kraków 2002, 1042-1045.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii cudu – TMA_W05; P7S_WG

2. ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii systematycznej, religiologii – TMA_W06; TMA_W06

3. ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych – TMA_W07; P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

4. posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów – TMA_U02; P7S_UW

5. posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii – TMA_U03; P7S_UW

6. posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych – TMA_U04; P7S_UW.

KOMPETENCJE

7. rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – TMA_K02; P7S_KR

8. ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów – TMA_K05; P7S_KO

9. interesuje się dokonaniami, ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii – TMA_K08; P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

A. Formy zaliczenia (weryfikacja efektów uczenia się)

Lektura z prezentowanej tematyki (efekty 1, 3, 7)

Praca pisemna (efekty 2, 4, 9)

Zadania cząstkowe (efekty 5, 6, 8)

B. Podstawowe kryteria ustalenia oceny

Ustalenie oceny końcowej w zależności od wybranej opcji: (1) przygotowanie pracy zaliczeniowej; albo (2) opracowanie wybranej lektury;

[70%] oraz aktywności na zajęciach (30%).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Anderwald
Prowadzący grup: Andrzej Anderwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Anderwald
Prowadzący grup: Andrzej Anderwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)