Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cudze chwalicie opolskiego nie znacie- turystyka przyrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-06-01-000040
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cudze chwalicie opolskiego nie znacie- turystyka przyrodnicza
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedstawienie największych atrakcji przyrodniczych województwa opolskiego, w stosunku do obszarów chronionych (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), ostoi bioróżnorodności, gatunków roślin i zwierząt o ponadprzeciętnym znaczeniu przyrodniczym dla kraju i regionu.

Pełny opis:

Prowadzący: dr Grzegorz Hebda

Zaznajomienie z podstawowymi formami obszarowej ochrony przyrody w woj. opolskim: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody. Prezentacja walorów przyrodniczo-krajoznawczych wybranych form ochrony przyrody województwa. Przedstawienie podstawowych treści w zakresie różnorodności biologicznej: florystycznej i faunistycznej woj. opolskiego. Prezentacja wybranych, najciekawszych gatunków roślin, grzybów i zwierząt występujących w woj. opolskim.

Literatura:

strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Nowak K., Spałek K. red. 2002. Czerwona księga roślin województwa opolskiego. ADAN, Opole.

Nowak A. red. 1997. Przyroda województwa opolskiego. Urząd Wojewódzki w Opolu.

Nowak A., Spałek K. red. 2004. Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole.

Pullin A.S. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 1999. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. LKP, Świebodzin.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W11_przedstawia źródła zmienności organizmów oraz czasowe i przestrzenne uwarunkowania zróżnicowania gatunkowego zwierząt_OP1A_W02

K_W14_wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji_OP1A_W02

Umiejętności

K_U03_posługuje się biologiczną literaturą naukową w języku ojczystym_OP1A_U02

K_U09_dokonuje syntezy danych pochodzących z różnych źródeł i wyciąga na tej podstawie wnioski_OP1A_U07

K_U12_pracuje samodzielnie i zespołowo w rozwiązywaniu problemów biologicznych_OP1A_U10

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01_wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami biologicznymi_OP1A_K01

K_K04_krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych w mediach, w szczególności dotyczących ekologii zwierząt_OP1A_K04

K_K01_wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami przyrodniczymi, w szczególności związanymi z czynną ochroną zwierząt _OP1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenie sprawdzianu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki biologiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hebda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hebda
Prowadzący grup: Grzegorz Hebda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hebda
Prowadzący grup: Grzegorz Hebda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)