Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia w produkcji piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-06-06-000016
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w produkcji piwa
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Literatura uzupełniająca:

Bednarski W. Postępy w technologii i analityce piwa: IV seminarium, Gołuń, 19-21.10.1998, Wyd. ART., 1998.

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej technologii produkcji słodu i piwa

Pełny opis:

Pojęcia stosowane w technologii browarnictwa. Surowce browarnicze: jęczmień, chmiel, woda, drożdże. Produkcja słodu: czyszczenie, sortowanie, suszenie, kiełkowanie i magazynowanie. Wytwarzanie brzeczki: śrutowanie, zacieranie, filtracja zacieru, gotowanie brzeczki, wydajność warzelni, chłodzenie i klarowanie brzeczki. Produkcja piwa: hodowla czystych kultur drożdży, przemiany zachodzące podczas fermentacji i dojrzewania, klasyczna fermentacja, fermentacja i dojrzewanie piwa w tankach, filtracja piwa, trwałość biologiczna piwa, karbonizacja piwa, specjalne metody wytwarzania piwa. Rozlew piwa. Piwo jako produkt gotowy: podstawowe składniki piwa, smak i pienistość, różne gatunki piwa i ich charakterystyka. Piwowarstwo domowe.

Literatura:

Wykaz literatury:

Kunze W., Technologia słodu i piwa. Wyd. Piwochmiel sp.z o.o., Warszawa 1999.

Lewis M.J., Young T.W., Piwowarstwo, PWN, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 - Zna surowce stosowane w browarnictwie oraz technologie produkcji słodu.

W2 - Zna procesy technologiczne produkcji piwa oraz rolę drożdży w procesie fermentacji i dojrzewania.

Umiejętności:

U1 - Potrafi w warunkach domowych zaplanować i przeprowadzić proces produkcji piwa.

U2 - Posiada umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem wykorzystywanych do produkcji piwa.

Kompetencje:

K1 - Jest gotów do ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji w zakresie piwowarstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną; obecność na zajęciach: 80% składowej oceny końcowej, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji: 20% składowej oceny końcowej, próg zaliczenia przedmiotu: 50% sumy punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wierzba
Prowadzący grup: Sławomir Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wierzba
Prowadzący grup: Sławomir Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wierzba
Prowadzący grup: Sławomir Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)