Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Coaching kariery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-01-07-000001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Coaching kariery
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Nakład pracy studenta:

Liczba ects: 2

1 ECTS – 15 godzin zajęć oraz 10 godzin konsultacji;

1 ECTS – 25 godzin przygotowania do zajęć (realizacja ćwiczeń zadanych w formie zadań domowych)

Skrócony opis:

Kurs zmienny ogólnouczelniany Coaching Kariery ma na celu zaangażować studentów w proces refleksji poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych do pracy nad celem zawodowym. Kurs kierowany jest przede wszystkim do studentów ostatniego roku studiów 1 stopnia i 2 stopnia oraz 5 letnich. Głównym pytaniem, od którego studenci wychodzą jest: Co chcesz robić po studiach w sferze zawodowej?

Pełny opis:

Cel: Celem ćwiczeń jest podnoszenie samoświadomości studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia czy studiów 5 letnich w związku z planowaną karierą zawodową po ukończeniu studiów poprzez rozwój osobisty i zawodowy. Studenci poznają wybrane techniki służące aktywizowaniu procesu refleksji poprzez coaching grupowy.

Treści programowe: praca z celem zawodowym, praca z tożsamością, praca z wartościami, praca z talentami, praca z przekonaniami, praca z emocjami, praca z trudnymi sytuacjami, praca z efektywnością własnych działań, praca z podejmowaniem decyzji, praca z tworzeniem relacji, oszacowanie potencjalnych barier w osiąganiu celów zawodowych, przygotowanie profesjonalnego CV.

Metody dydaktyczne stosowane podczas zajęć: praca w grupie, praca w parach, analiza przypadku, zadania coachingowe, dyskusja połączona z refleksją, raport pisemny, CV i list motywacyjny, technologie informacyjno-komunikacyjne.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): brak

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

Śniegocka, A. (2012). Coaching kariery. Gliwice: Wyd. Złote Myśli. - dostępna w pdf online

Literatura uzupełniająca

Bennewicz, M. (2009) Coaching czyli przebudzacz neuronów. Warszawa: G+J

Bennewicz, M. (2011) Coaching i mentoring w praktyce. Warszawa: G+J

Whitmore, J. (2002) Coaching for Performance. 3rd ed. London: Nicholas Brealey Publishing.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się wg PRK:

Wiedza

1. Student zna podstawową terminologię coachingową (P6S_WG)

Umiejętności

2. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (P6S_UW)

3. Student stosuje refleksję w analizie własnych potrzeb, wartości, celów, blokad, możliwości (P6S_UU)

4. Student komunikuje się z użyciem terminologii coachingowej (P6S_UK)

5. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (P6S_UO)

Kompetencje społeczne (postawy)

6. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (P6S_KK)

7. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem wybranego przez siebie zawodu (P6S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

• aktywny udział w zajęciach - 60% oceny końcowej (efekt 1,2,3,4,5,6,7)

• esej refleksyjny w formie pisemnej - 20% oceny końcowej (efekt 1,2,3,4,7)

• CV i list motywacyjny - 20% oceny końcowej (efekt 2,4,7)

Kryteria zaliczenia:

60% - 3,0

80% - 4,0

100% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Prowadzący grup: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)